WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

2372 BKGI

BKGI โชว์ศักยภาพในงาน Analyst Meeting

          ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณเสี่ยวฮาน หวาง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกรพจน์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร, คุณปรีชา เลาหพงศ์ชนะ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่, คุณสุจี เชา กรรมการ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BKGI และคุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และแผนการเติบโตในอนาคต ในงาน Analyst Meeting โดย BKGI มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 1 ปี 2567 ซึ่งปัจจุบัน BKGI ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการ และให้บริการการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ กิจการด้านการตรวจวิเคราะห์ สังเคราะห์สารชีวภาพ ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้อง งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

 

 

2372

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

 

 

 

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!