WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1AA1A3A1Harmonized

กรมศุลกากร ปรับปรุงระบบ ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2022 (ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature: AHTN)

       องค์การศุลกากรโลก ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized Commodity Description and Coding Systems: HS) ทุกๆ 4-6 ปี เพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเฝ้าระวังสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ตลอดจนการปรับปรุงเพื่อให้มีความเรียบง่ายและชัดเจนมากขึ้น โดยการปรับปรุงในรอบปัจจุบัน (HS 2022) กำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

      นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกขององค์การศุลกากรโลกและเป็นภาคีอนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ ได้นำระบบการจำแนกประเภทสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลกมาใช้บังคับเมื่อปี พ.ศ. 2531 ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 1 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร และภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า โดยประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาฯ ได้ดำเนินการแก้ไขระบบพิกัดศุลกากร ให้เป็นไปตามการปรับปรุงแก้ไขของระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลกมาโดยตลอด

sme 720x100

     นอกจากนี้ ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามและรับพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนมาใช้ (Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature) เมื่อปี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนใช้พิกัดศุลกากรในระดับ 8 หลักร่วมกัน โดยพิกัดศุลกากร 6 หลักแรกเป็นไปตามระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก และ 2 หลักที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามความเหมาะสมภายในของกลุ่มสมาชิกอาเซียน

      กรมศุลกากรได้เสนอการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 2 ให้สอดคล้องกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized Commodity Description and Coding Systems: HS) และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature: AHTN) ฉบับปี 2022 เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันอนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลกและพันธกรณี

QIC 720x100

     ตามพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนมาใช้ ซึ่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 138 ตอนที่ 82

ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

พระราชกำหนดฉบับนี้มีทั้งหมด 21 หมวด 97 ตอน มีจำนวนพิกัดศุลกากรทั้งสิ้น 11,414 รายการ ซึ่งเพิ่มจำนวนรายการจาก 10,813 รายการ ในฉบับปี 2017 ขึ้นมาจำนวน 601 รายการ หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 5.27 โดยมีการปรับปรุงพิกัดศุลกากรที่สำคัญ ได้แก่

  • การกำหนดประเภทพิกัดศุลกากรสำหรับสมาร์ทโฟน โมดูลจอแสดงผลแบบแบน เครื่องจักรสำหรับการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัตถุหรือเครื่องพิมพ์ 3 มิติ อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน
  • การกำหนดประเภทพิกัดศุลกากรสำหรับแมลงที่บริโภคได้
  • การกำหนดประเภทพิกัดศุลกากรสำหรับเศษและของที่ใช้ไม่ได้ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste)
  • การกำหนดประเภทพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าที่ใช้ได้ 2 ทาง (Dual-use Items) เช่น

ธาตุกัมมันตรังสีและไอโซโทป

  • การกำหนดประเภทพิกัดศุลกากรในระดับอาเซียนสำหรับข้าวโพดหวาน น้ำมะพร้าว น้ำกะทิ เครื่องแลกเงินตรา ยานยนต์สามล้อ รถกระบะ
  • GC 720x100

พิกัดศุลกากรที่มีจำนวนรายการแก้ไขมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่

(1) ตอนที่ 87 (ยานบก) เพิ่มขึ้น 134 รายการ

(2) ตอนที่ 85 (อุปกรณ์ไฟฟ้า) เพิ่มขึ้น 74 รายการ

(3) ตอนที่ 44 (ไม้) เพิ่มขึ้น 39 รายการ

โฆษกกรมศุลกากร กล่าวต่ออีกว่า ในการเตรียมความพร้อมสำหรับพิกัดศุลกากรฉบับใหม่

       กรมศุลกากรได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022 ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกและตัวแทนออกของ ให้มีความรู้ ความเข้าใจพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลกและพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน

      เพื่อให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2022 เป็นไปอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ลดข้อขัดแย้งในการจำแนกประเภทพิกัดฯ ของสินค้า ลดภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ซึ่งจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย

 

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JTU720x100

BANPU 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!