WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1 ศุลกากรไทย

ศุลกากรไทย ร่วมหารือทวิภาคี การสกัดกั้นยาเสพติด ข้ามชาติ กับศุลกากรและสรรพสามิตแห่งเมืองฮ่องกง

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และนายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ร้อยตรีเสนิส พัฒนศิริ กงสุล (ฝ่ายศุลกากร) นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม พร้อมคณะ ร่วมหารือทวิภาคีด้านการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า – ส่งออก ยาเสพติด กับ Ms. Louise Ho อธิบดีกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งเมืองฮ่องกง ณ สำนักงานศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรไทยได้ให้ความสำคัญและเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำยาเสพติดนำเข้าและส่งออกราชอาณาจักร ซึ่งได้ให้ความร่วมมือกับศุลกากรประเทศต่างๆ มาโดยตลอด สำหรับในการหารือทวิภาคี ระหว่างกรมศุลกากร

กับกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งเมืองฮ่องกง เกี่ยวกับการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า –ส่งออกยาเสพติด ในครั้งนี้

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสริมสร้างการสื่อสารและเสริมสร้างความร่วมมือ ในการต่อสู้กับการค้ายาเสพติดข้ามแดนและการลักลอบขนยาเสพติดประเภทต่างๆ รวมถึงการเสริมสร้างการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ กรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งเมืองฮ่องกง ในฐานะ Regional Dog Training Centre ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การศุลกากรโลก (WCO) ให้เป็น

ศูนย์ฝึกสุนัขระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ WCO  จะให้การสนับสนุน การฝึกสุนัขอย่างมืออาชีพแก่สมาชิก ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ WCO  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังกล่าว จึงยินดีที่จะให้การสนับสนุนการฝึกสุนัขของศูนย์ K-9 ของศุลกากรไทย เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่พร้อมสุนัขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นำไปสู่การป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสร้างความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ต่อไป

อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวอีกว่า สำหรับ การประชุมทวิภาคีที่ได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ โดยได้รับสัมพันธภาพอันดีและจะนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ในครั้งนี้ ได้รับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จากสื่อของรัฐบาลเมืองฮ่องกง  และ Facebook Hong Kong Customs และ website, Hong Kong ด้วย

 

Click Donate Support Web  

gpf 720x100 66

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100PTG 720x100iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!