WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1 กรมสรรพากร จุฬา

กรมสรรพากร-จุฬาฯ ผสานความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ และรายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษี แห่งแรกของไทย

กรมสรรพากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ และรายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการบริหารจัดการ และการจัดเก็บภาษีอากร โดยทั้งสองฝ่ายมีเป้าประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อนำมาใช้ในการจัดการความรู้ และการเผยแพร่ความรู้สู่ภาคประชาชน รวมถึงบุคลากรในภาครัฐ

และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่ทำงานทางด้านการบริหารจัดการ และการจัดเก็บภาษีอากรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มีสมรรถนะและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ ทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดรับกับกระแสโลก และร่วมมือกันดำเนินโครงการการจัดการความรู้ พัฒนาหลักสูตร ด้านการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษีอากร และพัฒนาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

          พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร และศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานและร่วมลงนามในพิธี และมีผู้ร่วมลงนามเป็นพยาน ประกอบด้วย นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร และรศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวถึงความสำคัญและความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “กรมสรรพากรมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะ และการใช้นโยบายทางภาษีอากร เพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความลุ่มลึกด้านการบริหารจัดเก็บภาษีอากร สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจาก big data ที่กรมสรรพากรได้รับมาจากหน่วยงานต่างๆ

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อบริหารจัดการและใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดเก็บภาษี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้ทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีผ่านการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างบริการใหม่ๆ ให้ตรงใจผู้เสียภาษีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัย และกรมสรรพากรในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการผสานความร่วมมือกับส่วนงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการร่วมกับวิชาชีพ

ระหว่างสถาบัน การศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ คณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ กับหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทสำคัญของประเทศไทยในด้านการจัดบริหารจัดการ และการจัดเก็บภาษีอากร ก่อเกิดเป็นการสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์สหสาขาวิชา ทั้งด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพร่วมกัน เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ และรายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ด้านการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อส่งเสริมทักษะและเพิ่มพูนความรู้

สำหรับ บุคลากรของกรมสรรพากร รวมถึงบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ซึ่งเป็นประโยชน์  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษี ของประเทศต่อไป 

รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ มีพันธกิจในการจัดการศึกษาหลักสูตรสหสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาฯ ปัจจุบันมีหลักสูตรสหสาขาวิชาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มากกว่า 30 สาขาวิชา หลักสูตรเหล่านี้มีการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ระดับบัณฑิตศึกษา

โดยดำเนินการภายใต้โครงการบริการวิชาการ การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CUGS Academy : Lifelong Learning and Interdisciplinary Graduate School, Chulalongkorn University  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ Online, Blended Learning, On-demand และระบบคลังหน่วยกิตสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (CUGS-CBS) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย

จากความร่วมมือในครั้งนี้ กรมสรรพากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะร่วมกันออกแบบ  และพัฒนาหลักสูตรสหสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบโจทย์ผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสังคม โดยจะเปิดสอนในระดับปริญญาโท ทางด้านการบริหารจัดเก็บภาษี และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดเก็บภาษี ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ทั้งด้านศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

โดยมีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และกรมสรรพากร เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการภาษี  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากนี้จะร่วมกันพัฒนารายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการบริหารจัดการ และการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อการพัฒนาทักษะของบุคลากรกรมสรรพากร และบุคคลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต CUGS Academy         

 

Click Donate Support Web  

gpf 720x100 66

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!