WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

RD Logoการตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ ความสามารถของตนที่จะปฏิบัติงานได้

กรมสรรพากร ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร พบประเด็นข้อบกพร่องด้านจรรยาบรรณกรณีการตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ความสามารถของตนที่จะปฏิบัติงานได้ และกรณีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ไม่อยู่ในสถานะที่ปฏิบัติงานและรับรองงบการเงินได้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีทราบความเสี่ยงงบการเงินมีข้อบกพร่อง ที่เป็นผลมาจากคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีขาดความน่าเชื่อถือในวิชาชีพ และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีปฏิบัติงานเกินความรู้ความสามารถ เช่น กรณีผู้ตรวจสอบ และรับรองบัญชีรับงานเกินกว่า 300 รายต่อปี และผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีมีผู้ช่วยปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพที่จะต้องตรวจสอบ (คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.123/2545 เรื่อง กำหนดจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 “๒.๒.๒ ไม่ตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ความสามารถของตนที่จะปฏิบัติงานได้ และไม่ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่า ๓๐๐ รายต่อปี”)

2. ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีไม่อยู่ในสถานะที่ปฏิบัติงานและรับรองงบการเงินได้ เช่น กรณี ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ขาดต่ออายุ สิ้นสภาพ ตาย เพิกถอน (คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.123/2545 เรื่อง กำหนดจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 '2.5.1 ไม่กระทำการใดๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายอื่น')

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร โทร. 0 2272 9172 0 2272 9174 และ 0 2272 9816 หรือสำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!