WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

G REVENUEกรมสรรพากร ขอความร่วมมือในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ให้ครบถ้วน 

กรมสรรพากร พบว่า การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ของนิติบุคคลไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องกับรายงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี จึงขอความร่วมมือนิติบุคคลที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ปฏิบัติ โดยกรอก'รายละเอียดเอกสารแนบ ภ.ง.ด.50'ให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อ 6 'รายงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี'

1. กรณีบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดใหญ่ ได้แสดงความเห็นว่า 'ไม่มีเงื่อนไข' 'มีเงื่อนไข'ไม่แสดงความเห็น' หรือ'ไม่ถูกต้อง'       

2. กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรตรวจสอบ และรับรองบัญชี ได้รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีว่า'ไม่มีข้อยกเว้น' หรือ 'มีข้อยกเว้น'

ทั้งนี้ นิติบุคคลต้องนำไปกรอกให้สอดคล้องกับความเห็นที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ได้แสดงไว้ในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร โทร. 0 2272 9172  0 2272 9174 และ 0 2272 9816 หรือสำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!