WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 

‘จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์’ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้ผู้บริหารกรมสรรพากร

   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายสุรชาติ เทียนทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) และนายธันว์ วุฒิธรรม ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรมสรรพากร โดยมีนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายสำคัญแก่กรมสรรพากร

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านการปฏิบัติราชการแก่กรมสรรพากร โดยมีนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร คณะผู้บริหารระดับสูง (คบส.) และผู้บริหารกรมสรรพากรให้การต้อนรับ และรายงานภารกิจ บทบาทหน้าที่ รวมทั้งผลการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรในรอบปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 208 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช. คลัง กล่าวว่า “การเดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมสรรพากร ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อมอบนโยบายและกำหนดทิศทางของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริต ในภาครัฐ การพัฒนาระบบการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นหลัก โดยมีหัวข้อดังนี้

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

1. ปรับปรุง และพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบฯ ชำระภาษี และการคืนภาษี ของประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

2. กรมสรรพากรช่วยส่งเสริม และสนับสนุน มาตรการด้านภาษีแก่ธุรกิจภาคเอกชนที่สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และระยะยาว

3. มุ่งเน้นในเรื่องการป้องกัน เฝ้าระวัง และตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน

4. ให้ความสนใจเรื่องสวัสดิการ และสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นแรงจูงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ จะช่วยให้การทำงานของกรมสรรพากรภายใต้การกำกับดูแลมีความชัดเจนขึ้น และเพื่อผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งกรมสรรพากรถือเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บภาษี เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง

และการใช้นโยบาย ทางภาษีอากร เพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี กรมสรรพากรจึงต้องปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้เสียภาษี มีใจให้บริการ โดยยึดผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง”

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติม “กรมสรรพากรพร้อมดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังตั้งไว้ ทั้งนี้ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2567 สะสม 7 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 66 - เม.ย. 67 กรมสรรพากรจัดเก็บรายได้จำนวน 1,090,683 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 19,569 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8

และสูงกว่าประมาณการ 9,597 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 ซึ่งแนวทางในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรในปี 2567 ทั้งในเรื่อง  การจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด การขยายฐานภาษี และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยเต็มรูปแบบ เป็นภารกิจที่กรมสรรพากร ต้องเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไป”

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!