WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

RD logoกรมสรรพากร เริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินตามความตกลง FATCA กับประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามที่ประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the United States of America to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA) (ความตกลง FATCA)

ซึ่งเป็นความตกลงเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ สร้างความโปร่งใสทางภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีของภาครัฐ

กรมสรรพากร ขอเรียนว่า อธิบดีกรมสรรพากรในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในข้อตกลงระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจแห่งราชอาณาจักรไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา (Competent Authority Arrangement: CAA) (ข้อตกลง CAA) เพื่อรองรับการปฏิบัติตามความตกลง FATCA เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล

ตามความตกลง FATCA โดยผู้มีหน้าที่รายงานสามารถรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงินตามความตกลง FATCA ผ่านระบบ International Data Exchange Service (IDES) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร(https://www.rd.go.th/65656.html)

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!