WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1aCสรรพสามิต2565

โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 2

     ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางทบทวนการดำเนินการบริหารงานแบบบูรณาการแนวความคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภารกิจให้บรรลุยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต ได้มีการเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับการบริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!