WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1สรรพสามิต

สรรพสามิต เร่งปรับเปลี่ยนเดินหน้ายกระดับการทำงานมาตรฐานสากลทั้งระบบ เดินหน้าขับเคลื่อนสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้าน ESG

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงาน 'EASE Excise Showcase Day' พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานของ EASE Excise Showcase 16 โปรเจกต์ เพื่อยกระดับการทำงานที่ขับเคลื่อนจากกลยุทธ์ EASE Excise สู่การปฏิบัติ และต่อยอดรองรับเทรนด์โลกในเรื่องการลดภาวะก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเดินหน้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ประเทศ อีกทั้งใช้นโยบายภาษีส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

EASE Excise Showcase 16 โปรเจคนี้ ได้มีการรับฟัง pain point จากทั้งภายในองค์กร ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต อีกทั้งภายนอกองค์กร อาทิ ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับการบริการ สู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน รวมถึงการขับเคลื่อนตามนโยบายเรื่องภาษีในมิติ ESG รองรับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลก ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เมื่อเร็วๆ นี้

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100CKPower 720x100MTL 720x100TU720x100sme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!