WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1Be LAAS

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

กระทรวงการคลังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โดยเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบ New GFMIS Thai กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการบริหารการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการวางแผนด้านงบประมาณได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด รวมถึงรองรับการปฏิบัติทางด้านบัญชีให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561โดยวัตถุประสงค์หลักในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ เพื่อบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และยกระดับการให้บริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงภาคประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

     ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ กระทรวงการคลังจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังและระบบบัญชีระหว่างกันให้สำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป

        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3303 และ 3313

 

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!