WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1BWEF

World Economic Forum (WEF) เสวนา หัวข้อ Travelling Again, Differently’

ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ได้เข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ Travelling Again, Differently’ซึ่งดำเนินรายการโดยนาย Richard Quest สื่อมวลชนจากสำนักข่าว CNN เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวของไทยในช่วงการระบาดของโควิด 19 ว่าไทยได้เรียนรู้ถึงการต้อนรับนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขด้วย อาทิ การดำเนินการ Phuket Sandbox

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลง จำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไทยพยายามสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้เข้าถึงชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายและใช้เวลาในประเทศให้มากขึ้น

ทั้งนี้ ไทยสามารถใช้ยุทธศาสตร์ 5F (Food, Fashion, Festival, Fighting, Film) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และลดความแออัดของนักท่องเที่ยวในเมืองหลัก โดยจะต้องเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงนักท่องเที่ยวสูงอายุ ซึ่งมีเวลาและใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวมาก

นอกจากนี้ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ไทยอาจพิจารณาดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุน Sustainable Aviation Fuel ในอนาคตด้วย

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/traveling-again-differently

 

การประชุม World Economic Forum (WEF) ประจำปี 2566 วันที่ 16 มกราคม 2566 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุม World Economic Forum (WEF) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2566 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส โดยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซาอุดีอาระเบียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Financial Secretary) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีผลการหารือ สรุปได้ ดังนี้

1. การหารือทวิภาคีกับนายโมฮัมหมัด อัลจาดาน (Mr. Mohammed Al-Jadaan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซาอุดีอาระเบีย ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกและหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย อาทิ การทำธุรกิจธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Banking) การสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของไทย

การเพิ่มการส่งออกแรงงานไทยไปซาอุดีอาระเบียเพื่อรองรับการขยายเมืองและการขยายการท่องเที่ยว การเร่งจัดทำความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย รวมถึงการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo ซึ่งไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัด Expo 2028 ณ จังหวัดภูเก็ต และซาอุดีอาระเบียเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัด Expo 2030 ณ เมือง Riyadh เป็นต้น

2. การหารือทวิภาคีกับนายพอล ชาน (Mr. Paul Chan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยเฉพาะประเด็นการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การจดทะเบียนหลักทรัพย์ข้ามประเทศ (Cross Listing) เพื่อเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์ไทยและเขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) สำหรับการลงทุนในโครงการที่แล้วเสร็จ (Brown Field) การออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในไทย (Baht Bond) เป็นต้น

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้สนับสนุนให้พัฒนาการเชื่อมโยงระบบการชำระเงิน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางฮ่องกงอยู่ระหว่างทดสอบการนำสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางในระดับสถาบันการเงิน (Wholesale Central Bank Digital Currency: Wholesale CBDC) มาใช้โอนและแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ Multiple Central Bank Digital Currency Bridge (mBridge)

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นควรให้มีการประชุมกลุ่มย่อยในระดับเจ้าหน้าที่ของไทยและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เพื่อขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

       กองนโยบายเศรษฐกิจกระหว่างประเทศ  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  โทร 0-2273-9020 ต่อ 3684 

 

Click Donate Support Web   

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!