WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

อินโฟ

สคร. ผลงานเด่น รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงเดือนเมษายน 2566 จำนวน 94,834 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 109 ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนเมษายน 2566) 34 แห่ง จำนวน 62,997 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 107 ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (เดือนมกราคม 2566 – เดือนเมษายน 2566) 9 แห่ง จำนวน 31,838 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 113 ของแผนการเบิกจ่าย

 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2566

(ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566)

รัฐวิสาหกิจ แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย/

แผนการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ (ต.ค. 65 – เม.ย. 66)

จำนวน 34 แห่ง (7 เดือน) 59,118 62,997 ร้อยละ 107

ปีปฏิทิน (ม.ค. – เม.ย. 66)

จำนวน 9 แห่ง (4 เดือน) 28,284 31,838 ร้อยละ 113

รวม 43 แห่ง 87,402 94,834 ร้อยละ 109

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญยังสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวน รอบนอกตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง และโครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของ รฟท.

 

Click Donate Support Web  

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!