WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

149ปี

คลังฉลองครบ 149 ปี มุ่งมั่นเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชน 'เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจไทย'

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 เมษายน 2567 นี้ จะเป็นวันครบรอบวันสถาปนา 149 ปี กระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวเดินไปในทิศทางที่เหมาะสม และสร้างความยั่งยืนทางการคลังให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง

การครบรอบปีที่ 149 และก้าวเข้าสู่ปีที่ 150 จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสู่ความก้าวหน้าในยุคใหม่ของกระทรวงการคลัง เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวัง ความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ บนเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย กลยุทธ์การปฏิบัติราชการที่สอดรับและปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และที่สำคัญคือการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้หลักความยั่งยืนทางการคลัง ให้สมกับที่เป็นเสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจไทย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สำหรับ งานวันครบรอบวันสถาปนา 149 ปี กระทรวงการคลัง ในปีนี้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 โดยจะมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง และพิธีสงฆ์ และได้มีการกราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร มาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และจะมีพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และรางวัลข้าราชการผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์-สุจริต ประจำปี พ.ศ.2567 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยทั้ง 2 รางวัลมีขึ้นเพื่อให้บุคลากรกระทรวงการคลังที่เป็นตัวอย่างอันดีได้รับการยกย่อง ยอมรับ และเชิดชูเกียรติ ให้สมกับความมุ่งมั่นทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนด้วยความเข้มแข็งและซื่อสัตย์

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันจะมีพิธีเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของกระทรวงการคลัง ภายใต้ชื่อ'อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง' ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ สูง 21 ชั้น มีพื้นที่อาคารประมาณ 73,000 ตารางเมตร โดยจะเป็นที่รวมหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงการคลัง ทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มาอยู่ในอาคารเดียวกัน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green building) คำนึงถึงการใช้ทรัพยากร พลังงาน และสภาพแวดล้อม

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!