WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

2562 SEC32

ก.ล.ต. ร่วมงานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566 (Thailand National Cyber Week 2023)
          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมออกบูธในงาน “นิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566 (Thailand National Cyber Week 2023)” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดขึ้น โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และคณะผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
          นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต.
กล่าวว่า “ด้วยภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะจากผู้ที่ใช้ช่องโหว่ทางเทคนิคในการบุกรุกโจมตี ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรในภาคตลาดทุนควรสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอ และให้ความสำคัญต่อการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นต่อการป้องกันและเฝ้าระวัง (Information sharing) เพื่อให้เท่าทันต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการและผู้ลงทุนทุกคน ควรตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีและภัยคุกคามที่อาจมาควบคู่กัน โดยติดตามและสอบถามถึงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากบริษัทที่ตนใช้บริการอยู่รวมทั้งควรให้ความร่วมมือกับบริษัทที่ท่านใช้บริการ เพื่อช่วยให้ข้อมูลและทรัพย์สินของตนปลอดภัย”
          นอกจากนี้ เลขาธิการ ก.ล.ต. ยังได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านการเงินธนาคาร เพื่อปกป้องชาวไทยจากการตกเป็นเหยื่อแก๊งอาชญากรไซเบอร์” ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 โดยพูดคุยในประเด็นด้านภัยคุกคามไซเบอร์ ปัญหาและอุปสรรค การออกกฎหมาย นโยบายและการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อรักษาหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) ด้านการเงินการธนาคารและด้านตลาดทุนให้มีความมั่นคงปลอดภัย โดยเสวนาร่วมกับพลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และคุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
          สำหรับภายในบูธของ ก.ล.ต. ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และพันธกิจของ ก.ล.ต. ด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนในการใช้บริการ โดยการยกระดับความสามารถในการเตรียมตัว และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) กรอบการกำกับและข้อมูลการส่งเสริมความรู้ที่น่าสนใจในด้าน Cyber Resilience ซึ่ง ก.ล.ต. ได้รับ 3 รางวัลดีเด่น ในงาน “Prime Minister Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022” ในปี 2565 ที่ผ่านมา
          ทั้งนี้ นิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566 จัดขึ้น เพื่อสร้างมาตรการและกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษา พร้อมทั้งให้ประชาชนที่สนใจ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์สร้างความตระหนักรู้ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเพิ่มขีดความสามารถ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในการป้องกัน รับมือ เพื่อลดความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศไทย

 


A2562

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!