WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SEC

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้การกำกับดูแลมีความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ลงทุนเกินความจำเป็น

          ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding) และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎเกณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการระดมทุนของ SME และ startup มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้การกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงและ Funding Portal เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและเหมาะสมในทางปฏิบัติ โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ลงทุนเกินความจำเป็น 

          ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

          (1) ปรับปรุงมูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงทุกหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัทต่อผู้ลงทุนรายบุคคลไม่เกิน 50 ล้านบาทนับแต่มีการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงเป็นครั้งแรก 

          (2) ปรับปรุงให้ Funding Portal ไม่ต้องจัดให้ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ทำแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนก่อนการจองซื้อหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง

          (3) ปรับปรุงนิยามและถ้อยคำ “ผู้ลงทุนสถาบัน” ในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงและการเสนอขายหุ้นบริษัทจำกัด โดยให้หมายความรวมถึง กิจการเงินร่วมลงทุน (PE) นิติบุคคลร่วมลงทุน (VC) หรือ angel investor และผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ลิงก์ https://publish.sec.or.th/nrs/9265s.pdf 

          (4) กรณี Funding Portal ประสงค์จะขอต่ออายุความเห็นชอบ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบต่อ ก.ล.ต. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ โดยให้ ก.ล.ต. แจ้งผลการพิจารณาคำขอความเห็นชอบ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ ก.ล.ต. ได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

          (5) ปรับปรุงการกำกับดูแล Funding Portal ภายหลังได้รับความเห็นชอบ โดยกำหนดให้ Funding Portal มีหน้าที่แจ้ง ก.ล.ต. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น กรณีที่ Funding Portal ประสงค์จะระงับการปฏิบัติหน้าที่ ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติได้ตามที่กฎเกณฑ์กำหนด และมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นต้น

          ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง และประกาศที่เกี่ยวข้อง ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=886 และระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: thapanee@sec.or.th sorawitp@sec.or.th หรือ krongkamon@sec.or.th จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2566

________________________

หมายเหตุ :
การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่าน Funding Portal หากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2562 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 ลิงก์ https://publish.sec.or.th/nrs/8150s.pdf และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 ลิงก์ https://publish.sec.or.th/nrs/8152s.pdf จะถือว่าเป็นการเสนอขายที่ได้รับอนุญาต โดยไม่ต้องมายื่นขออนุญาตยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อ ก.ล.ต. โดยบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง (issuer) ต้องเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงผ่าน Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบ โดยมีมูลค่าการระดมทุนและมูลค่าการลงทุนของผู้ลงทุนตามที่กำหนด

ทั้งนี้ Funding Portal ที่ได้รับความเห็นจะมีอายุความเห็นชอบ 5 ปี และต้องมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจให้บริการคราวด์ฟันดิงและต้องดำรงคุณสมบัติและควบคุมดูแลให้มีระบบงานตลอดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ โดย Funding Portal มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น คัดกรองคุณสมบัติของผู้ออกหลักทรัพย์ การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

 

 

A3546

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!