WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SET 7

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 15 พ.ค. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 4 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU)

 

นาง สมฤดี ชัยมงคล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/05/2566

1,000,000

8.03

ซื้อ

แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ)

 

นาย ปิติพงษ์

เตียสุวรรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/05/2566

20,000

2.50

ซื้อ

เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) บมจ.(ATP30)

 

นางสาว อรอินทุ์ อินทร์เจริญสุข

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

50,000

1.20

ซื้อ

เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVI)

 

นาย ตรีขวัญ บุนนาค

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/05/2566

500,000

8.49

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!