WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SET44

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 16 พ.ค. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 38 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS)

 

นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/05/2566

1,000,000

29.75

ขาย

กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS)

 

นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

2,000,000

29.75

ขาย

คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(QTC)

 

นาย พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

13,000

4.54

ซื้อ

เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) บมจ.(KWM)

 

นาย เสริมศักดิ์ วุฑฒิรักษ์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

15/05/2566

500,000

0.17

ขาย

เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHASE)

 

นาย ประชา

ชัยสุวรรณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

200,000

1.84

ซื้อ

เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHASE)

 

นาย ประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

300,000

1.77

ซื้อ

เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHASE)

 

นาย สุรชัย

เชษฐโชติศักดิ์

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน))

หุ้นสามัญ

12/05/2566

650,000

1.97

ซื้อ

ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA)

 

นาย ศุภกิจ

งามจิตรเจริญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

500,000

2.14

ซื้อ

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT)

 

นาย อภิสิทธิ์

รุจิเกียรติกำจร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

22,300

1.72

ซื้อ

ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(24CS)

 

นาย ยศวีย์

วัฒนธีระกิจจา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/05/2566

29,500

2.20

ซื้อ

ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(24CS)

 

นาย ยศวีย์

วัฒนธีระกิจจา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/05/2566

400,000

2.20

ซื้อ

ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(24CS)

 

นาย ยศวีย์

วัฒนธีระกิจจา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/05/2566

1,071,600

2.22

ซื้อ

ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(24CS)

 

นาย ยศวีย์

วัฒนธีระกิจจา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

8,800

2.16

ซื้อ

ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(24CS)

 

นาย ยศวีย์

วัฒนธีระกิจจา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

5,100

2.18

ซื้อ

ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(24CS)

 

นาย ยศวีย์

วัฒนธีระกิจจา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

158,800

2.20

ซื้อ

ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TGE)

 

นาย สุเมธ

ลักษิตานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

200

1.69

ซื้อ

ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TISCO)

 

นางสาว ชุตินธร ไวกาสี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

3,200

92.75

ซื้อ

ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQR)

 

นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/05/2566

5,500

10.70

ซื้อ

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)

 

นาย วินัย

เตียวสมบูรณ์กิจ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/05/2566

500,000

4.47

ซื้อ

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)

 

นาย วินัย

เตียวสมบูรณ์กิจ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

400,000

4.33

ซื้อ

บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU)

 

นาย ชนินท์

ว่องกุศลกิจ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

6,700,000

8.12

ซื้อ

บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU)

 

นาย วีระเจตน์

ว่องกุศลกิจ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

12/05/2566

2,743,600

0.64

ขาย

บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU)

 

นาย วีระเจตน์

ว่องกุศลกิจ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสลักจิต สิริสุทธิ์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

12/05/2566

81,800

0.75

ขาย

ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIS)

 

นาย สุชาติ

วรวุฒางกูร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

20,000

5.70

ซื้อ

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาย พีรนาถ

โชควัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

5,500

7.69

ซื้อ

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE)

 

นาย พิสิฐ

ปัญจคุณาภรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

10,000

4.08

ซื้อ

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE)

 

นาย พิสิฐ

ปัญจคุณาภรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

47,200

4.06

ซื้อ

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE)

 

นาย วิฑูร

งามบุญอนันต์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

50,000

4.06

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

64,000

4.57

ขาย

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

นาย เอื้อชาติ

กาญจนพิทักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

300,000

48.00

ขาย

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

15/05/2566

34,000

2.13

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

34,000

2.13

ซื้อ

ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT)

 

นาย วีรกร

อ่องสกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/05/2566

2,000

9.20

ซื้อ

สามารถคอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน บมจ.(SAMART)

 

นาย ธนานันท์

วิไลลักษณ์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

15/05/2566

1,050,700

0.34

ขาย

สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE)

 

นาย สาทิส ตัตวธร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

500,000

0.98

ซื้อ

เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAI)

 

นาย สมศักดิ์

อมรรัตนชัยกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

569,700

4.59

ซื้อ

เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN)

 

นาย สมศักดิ์

อมรรัตนชัยกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

222,600

9.68

ซื้อ

เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SC)

 

นาย ประยงค์ยุทธ อิทธิรัตน์ชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/05/2566

100,000

4.49

ขาย

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!