WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SET73

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 17 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 17 พ.ค. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 35 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(QTC)

 

นาย พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

5,000

4.54

ซื้อ

โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CV)

 

นาย เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

5,150,000

1.55

ซื้อ

ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI)

 

นาย กิตติ

ฉัตรเลขวนิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

150,000

2.86

ซื้อ

เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHASE)

 

นาย ประชา

ชัยสุวรรณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

200,000

1.72

ซื้อ

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT)

 

นาย อภิสิทธิ์

รุจิเกียรติกำจร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

442,500

1.72

ซื้อ

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(III)

 

นาย วิรัช นอบน้อมธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

500,000

11.60

ซื้อ

ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQR)

 

นาง ยุพเรศ

พิริยะพันธุ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

หุ้นสามัญ

12/05/2566

5,500

10.70

ซื้อ

ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQR)

 

นางสาว ธีรยา พงษ์พูล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/05/2566

4,000

10.80

ซื้อ

ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM)

 

นางสาว รัชนีพร พุคยาภรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

50,000

28.00

ซื้อ

บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT)

 

นาง นันทริกา

ชันซื่อ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

100,000

1.04

ซื้อ

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาย พีรนาถ

โชควัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

100

7.60

ซื้อ

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE)

 

นาย พิสิฐ

ปัญจคุณาภรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

10,500

4.08

ซื้อ

โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(POLY)

 

นาย ศรีชัย

เหลารัตนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

250,000

10.96

ซื้อ

ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTI)

 

นาย กวีวัฒน์

ศิริวงศ์มงคล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

1,000

2.12

ขาย

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

28,300

4.58

ขาย

โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)

 

นาย กำจร

ชื่นชูจิตต์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

1,000

26.00

ซื้อ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG)

 

นาย วิชิต

ศิริทัตธำรง

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอังคณา ศิริทัตธำรง)

หุ้นสามัญ

15/05/2566

100,000

3.20

ซื้อ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG)

 

นาย วิชิต ศิริทัตธำรง

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอังคณา ศิริทัตธำรง)

หุ้นสามัญ

16/05/2566

200,000

3.13

ซื้อ

วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(WARRIX)

 

นาย สง่า ตั้งจันสิริ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

50,000

9.00

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

16/05/2566

44,000

2.14

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

44,000

2.14

ซื้อ

ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)

 

นาย สุริยันต์

โคจรโรจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

550,000

9.00

ซื้อ

ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)

 

นาย สุริยันต์

โคจรโรจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

50,000

9.00

ซื้อ

. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON)

 

นาง นิรมล

รุจิราโสภณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

76,000

4.88

ซื้อ

. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON)

 

นาย เจริญ

รุจิราโสภณ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิรมล รุจิราโสภณ)

หุ้นสามัญ

16/05/2566

76,000

4.88

ซื้อ

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI)

 

นาย ไพรัช

เล้าประเสริฐ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

277,500

4.81

ซื้อ

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI)

 

นาย สมเกียรติ

ศิลวัฒนาวงศ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวัชรี ศิลวัฒนาวงศ์)

หุ้นสามัญ

15/05/2566

10,000

4.76

ซื้อ

สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT)

 

นาย บัญชัย

ครุจิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

58,800

1.43

ซื้อ

อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)

 

นาย สุรชัย

เชษฐโชติศักดิ์

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน))

หุ้นสามัญ

16/05/2566

50,000

14.58

ซื้อ

อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP)

 

นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

144,500

12.48

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

39,000

3.08

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

28,900

3.08

ซื้อ

เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO)

 

นาย จิตติพร

จันทรัช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

1,250,000

15.91

ซื้อ

เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMR)

 

นาย มารุต ศิริโก

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสัจจมณี ศิริโก)

หุ้นสามัญ

17/05/2566

31,000

3.29

ซื้อ

เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMR)

 

นาย มารุต ศิริโก

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสัจจมณี ศิริโก)

หุ้นสามัญ

17/05/2566

31,000

3.29

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!