WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET39

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 18 พ.ค. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 56 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS)

 

นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

8,000,000

29.50

ขาย

กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS)

 

นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

8,078,900

29.25

ขาย

คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(QTC)

 

นาย พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

34,900

4.49

ซื้อ

คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(QTC)

 

นาย พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

10,100

4.50

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

69,400

6.04

ซื้อ

ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI)

 

นาย กิตติ

ฉัตรเลขวนิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

150,000

2.89

ซื้อ

ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA)

 

นาย ศุภกิจ

งามจิตรเจริญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

1,000,000

2.04

ขาย

ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA)

 

นาย ศุภกิจ

งามจิตรเจริญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

1,586,200

2.08

ซื้อ

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WP)

 

นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

10,000

4.24

ซื้อ

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WP)

 

นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

10,000

4.20

ขาย

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT)

 

นาย อภิสิทธิ์

รุจิเกียรติกำจร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

172,700

1.71

ซื้อ

เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(D)

 

นางสาว ลูซินดา เฉิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

1,500,000

7.05

ขาย

เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(D)

 

นางสาว ลูซินดา เฉิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

2,500,000

7.28

ขาย

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ONEE)

 

นางสาว สมฤดี

ศรีจรรยา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

100,000

4.82

ซื้อ

ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC)

 

นาย พิมล ศรีวิกรม์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

500,000

1.79

ซื้อ

ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAM)

 

นาย อวิรุทธ์

คงเจริญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

38,000

6.84

ซื้อ

บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BRI)

 

นาย พีระพงศ์

จรูญเอก

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารดา จรูญเอก)

หุ้นสามัญ

12/05/2566

643,500

10.20

ซื้อ

บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BRI)

 

นาย พีระพงศ์

จรูญเอก

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารดา จรูญเอก)

หุ้นสามัญ

15/05/2566

1,400,000

10.31

ซื้อ

บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BRI)

 

นาย พีระพงศ์

จรูญเอก

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารดา จรูญเอก)

หุ้นสามัญ

16/05/2566

2,986,500

10.16

ซื้อ

บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BRI)

 

นาย พีระพงศ์

จรูญเอก

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารดา จรูญเอก)

หุ้นสามัญ

17/05/2566

2,827,600

10.49

ซื้อ

บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU)

 

นาย วีระเจตน์

ว่องกุศลกิจ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

2,243,600

8.11

ซื้อ

บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU)

 

นาย วีระเจตน์

ว่องกุศลกิจ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสลักจิต สิริสุทธิ์)

หุ้นสามัญ

15/05/2566

81,800

8.15

ซื้อ

พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) บมจ.(PQS)

 

นาย สมยศ

ชาญจึงถาวร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

82,600

3.60

ซื้อ

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE)

 

นาย พิสิฐ

ปัญจคุณาภรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

24,500

4.08

ซื้อ

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE)

 

นาย พิสิฐ

ปัญจคุณาภรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

10,000

4.06

ซื้อ

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE)

 

นาย วิฑูร

งามบุญอนันต์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

100,000

4.07

ซื้อ

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE)

 

นาย เสวก

ศรีสุชาต

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

41,100

0.60

ซื้อ

เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM)

 

นาย ชูชีพ

ยงวงศ์ไพบูลย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

150,000

0.95

ซื้อ

เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM)

 

นาย ชูชีพ

ยงวงศ์ไพบูลย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

50,000

0.94

ซื้อ

แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET)

 

นาย เทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

400,000

1.23

ซื้อ

โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(POLY)

 

นาย ศรีชัย

เหลารัตนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

250,000

11.04

ซื้อ

ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FPI)

 

นาย ชูศักดิ์

ฟูนิลกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

20,000

2.44

ซื้อ

เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI)

 

นาง นวลพรรณ

ล่ำซำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

10,000

115.35

ซื้อ

เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI)

 

นาง นวลพรรณ

ล่ำซำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

22,000

114.99

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาง จิราภรณ์

ศรีนัครินทร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

20,000

5.95

ซื้อ

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

นาย เอื้อชาติ

กาญจนพิทักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

1,000,000

48.00

ขาย

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

ร้อยเอก ขจิต

หัพนานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

10,100

48.50

ขาย

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

17/05/2566

102,500

2.16

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

102,500

2.16

ซื้อ

ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)

 

นาย เสนีย์

กระจ่างศรี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

20,000

8.99

ขาย

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)

 

นางสาว ชุตาภรณ์ จิราวรรณสถิตย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

10,000

11.20

ซื้อ

สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE)

 

นาย เกริก ลีเกษม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

120,000

1.01

ซื้อ

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย รัช ทองวานิช

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช)

หุ้นสามัญ

17/05/2566

100,000

1.54

ซื้อ

แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)

 

นาย วันจักร์

บุรณศิริ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

15,000,000

1.76

ซื้อ

แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)

 

นาย วันจักร์

บุรณศิริ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

5,000,000

1.75

ซื้อ

แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)

 

นาย ศุภนิจ

จัยวัฒน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสินีพัชร์ จัยวัฒน์)

หุ้นสามัญ

15/05/2566

400,000

1.72

ซื้อ

แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)

 

นาย ศุภนิจ

จัยวัฒน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสินีพัชร์ จัยวัฒน์)

หุ้นสามัญ

16/05/2566

400,000

 

Revoked by Reporter

1.80

ซื้อ

แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)

 

นาย ศุภนิจ

จัยวัฒน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสินีพัชร์ จัยวัฒน์)

หุ้นสามัญ

16/05/2566

400,000

1.80

ขาย

แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)

 

นาย ศุภนิจ

จัยวัฒน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสินีพัชร์ จัยวัฒน์)

หุ้นสามัญ

17/05/2566

400,000

1.75

ซื้อ

แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)

 

นาย อภิชาติ

จูตระกูล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

5,000,000

1.76

ซื้อ

หาดทิพย์ บมจ.(HTC)

 

พันเอก พัชร

รัตตกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

250,000

38.22

ขาย

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาย สมชาย

รัตนภูมิภิญโญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

160,000

10.76

ซื้อ

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาย สมชาย

รัตนภูมิภิญโญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

140,000

10.43

ซื้อ

อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP)

 

นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

100,000

11.98

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

44,100

3.08

ซื้อ

เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS)

 

นาย กว่าง

ดอง ควาด

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

50,000

15.00

ขาย

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!