WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

stock inside

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 19 พ.ค. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 42 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

40,800

6.21

ซื้อ

ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)

 

นาย มงคล

สิมะโรจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

200,000

3.37

ซื้อ

ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)

 

นาย อัมรินทร์

สิมะโรจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

100,000

3.36

ซื้อ

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT)

 

นาย อภิสิทธิ์

รุจิเกียรติกำจร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

100,000

1.67

ซื้อ

ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)

 

นาย ชองอี ไต้

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/05/2566

147,300

2.42

ขาย

ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)

 

นาย ชองอี ไต้

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/05/2566

83,200

2.43

ขาย

ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)

 

นาย ชองอี ไต้

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

45,000

2.40

ขาย

ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)

 

นาย ชองอี ไต้

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

400,100

2.32

ขาย

ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)

 

นาย ชองอี ไต้

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

60,000

2.30

ขาย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นาง ประพีร์ บุรี

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

18/05/2566

24,000

7.65

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นาง ประพีร์ บุรี

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประสาน ภิรัช บุรี)

หน่วยทรัสต์

18/05/2566

10,600

7.65

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT)

 

นาย จรัสฤทธิ์

อรรถเวทยวรวุฒิ

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

18/05/2566

3,500

12.00

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT)

 

นาย จรัสฤทธิ์

อรรถเวทยวรวุฒิ

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

18/05/2566

20,000

12.00

ซื้อ

ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC)

 

นาย พิมล ศรีวิกรม์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

500,000

1.85

ซื้อ

ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI)

 

นาย สมศักดิ์

บริสุทธนะกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

14,900

3.44

ซื้อ

บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BPP)

 

นาย กิรณ

ลิมปพยอม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

100,000

13.83

ซื้อ

บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT)

 

นาง นันทริกา

ชันซื่อ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

200,000

1.03

ซื้อ

ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIS)

 

นาย ธนวัฒน์

คงเจริญสมบัติ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วรัณญา เจริญกุล)

หุ้นสามัญ

18/05/2566

40,000

5.90

ซื้อ

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE)

 

นาย วิฑูร

งามบุญอนันต์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

5,900

4.06

ซื้อ

มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(MENA)

 

นาย ณัฐพล

ขจรวุฒิเดช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

85,000,000

 

Revoked by Reporter

2.45

ขาย

มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(MENA)

 

นาย ณัฐพล

ขจรวุฒิเดช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

85,000,000

2.45

ขาย

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

8,300

1.48

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

10,000

1.49

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

454,100

1.50

ซื้อ

ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO)

 

นาง รสนันท์

ยิ่งทวีศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

10,000

3.34

ซื้อ

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

ร้อยเอก ขจิต

หัพนานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

36,100

48.50

ขาย

โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CENTEL)

 

นาง ศิริวรรณ

หวังธำรง

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภัสร์พงษ์ หวังธำรง)

หุ้นสามัญ

18/05/2566

1,000

49.75

ซื้อ

โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLUS)

 

นาย นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

70,000

6.18

ซื้อ

โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLUS)

 

นาย นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

25,100

6.29

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

18/05/2566

53,500

2.15

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

53,500

2.15

ซื้อ

วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL)

 

นาง ชุติภา

กลิ่นสุวรรณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

621,500

1.01

ซื้อ

ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)

 

นาย เสนีย์

กระจ่างศรี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

20,000

8.97

ขาย

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI)

 

นาย ไพรัช

เล้าประเสริฐ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

74,400

4.68

ซื้อ

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI)

 

นาย สมจิตร์

เปี่ยมเปรมสุข

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

204,000

4.81

ซื้อ

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาย สมชาย

รัตนภูมิภิญโญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

234,700

10.20

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

50,000

3.08

ซื้อ

เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NRF)

 

นาย แดน

ปฐมวาณิชย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

50,000,000

-

รับโอน

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)

 

นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

1,700

1.99

ซื้อ

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)

 

นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

87,200

2.00

ซื้อ

แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP)

 

นาย ธานินทร์

พรศิริธิเวช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2566

3,400

3.02

ขาย

ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(IFS)

 

นาง สุธิดา

ศุภนุกูลสมัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

5,000

2.82

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!