WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET44

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 30 สิงหาคม พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 30 ส.ค. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 25 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)

 

พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/08/2566

30,000

0.85

ซื้อ

กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)

 

พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

25/08/2566

100,000

1.00

ขาย

กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)

 

พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

25/08/2566

100,000

1.01

ขาย

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/08/2566

130,300

5.52

ซื้อ

เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH)

 

นาย สรกฤช

รอดทิม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/08/2566

100,000

 

Revoked by Reporter

2.60

ขาย

เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH)

 

นาย สรกฤช

รอดทิม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/08/2566

100,000

2.60

ขาย

ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT)

 

นาย นพดล

วิเชียรเกื้อ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/08/2566

100,000

0.75

ขาย

ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIVIL)

 

นาย อนุวัช

เลิศชัยวรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/08/2566

10,000

2.20

ขาย

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW)

 

นาย นวรัตน์

ธรรมสุวรรณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/08/2566

100,000

5.65

ขาย

ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DUSIT)

 

นางสาว ปิยพร

พรรณเชษฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/08/2566

2,000

10.90

ขาย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นางสาว สโรชา มีนสุข

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

29/08/2566

12,000

6.35

ซื้อ

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/08/2566

100,000

3.94

ซื้อ

ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/08/2566

1,300

9.35

ซื้อ

บูติคนิวซิตี้ บมจ.(BTNC)

 

นาย ปณิธาน

ปวโรฬารวิทยา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

25/08/2566

1,500

40.33

ขาย

บูติคนิวซิตี้ บมจ.(BTNC)

 

นาย ปณิธาน

ปวโรฬารวิทยา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/08/2566

1,100

38.41

ขาย

เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BE8)

 

นาย วศิน ศรีศุกรี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/08/2566

65,000

45.79

ขาย

เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BE8)

 

นาย วศิน ศรีศุกรี

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

28/08/2566

12,000

8.40

ขาย

พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG)

 

นาย ชัยยศ

จิรบวรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

25/08/2566

250,000

1.05

ขาย

พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG)

 

นาย ชัยยศ

จิรบวรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/08/2566

250,000

1.05

ขาย

ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO)

 

นาย ปรีดา

ไอรมณีรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/08/2566

50,000

3.19

ขาย

ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO)

 

นาย ปรีดา

ไอรมณีรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/08/2566

100,000

3.22

ขาย

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย วรานนท์

คงปฏิมากร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/08/2566

41,700

7.95

ขาย

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP)

 

นาย ธนวรรธน์

ไกรพิสิทธิ์กุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/08/2566

7,600

7.05

ซื้อ

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP)

 

นาย ธนวรรธน์

ไกรพิสิทธิ์กุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/08/2566

11,000

7.10

ซื้อ

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/08/2566

50,000

0.69

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!