WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET 8

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 4 กันยายน พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 4 ก.ย. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 37 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)

 

นาย ภานุ

เลิศเพ็ญเมธา

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

31/08/2566

200,000

0.28

ซื้อ

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)

 

นาย ภานุ

เลิศเพ็ญเมธา

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

01/09/2566

78,600

0.28

ซื้อ

ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAFCO)

 

นาย ณรงค์

ทัศนนิพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/09/2566

95,000

3.46

ซื้อ

ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAFCO)

 

นาย ณรงค์

ทัศนนิพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/09/2566

50,000

3.42

ขาย

ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIVIL)

 

นาย อนุวัช

เลิศชัยวรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/09/2566

50,000

2.56

ขาย

ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(24CS)

 

นาย สันติ มณีวงศ์

ผู้รายงาน

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) อ้างอิง หุ้นสามัญ

01/09/2566

320,000

1.81

ซื้อ

ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT)

 

นาย สุวัฒน์

แดงพิบูลย์สกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

31/08/2566

100,000

0.40

ขาย

ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/09/2566

2,600

9.30

ซื้อ

โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN)

 

นาย พระนาย กังวาลรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/09/2566

99,950

 

Revoked by Reporter

4.30

ขาย

โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN)

 

นาย พระนาย กังวาลรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/09/2566

99,950

4.24

ขาย

โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN)

 

นาย พระนาย กังวาลรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/09/2566

130,600

4.36

ขาย

โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN)

 

นาย สมเกียรติ

อยู่บ้านแพ้ว

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

31/08/2566

175,000

4.26

ขาย

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)

 

นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/09/2566

200

3.22

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

01/09/2566

98,700

0.66

ขาย

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย สุรชัย

อัศวแก้วมงคล

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

31/08/2566

37,700

0.64

ขาย

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย สุรชัย

อัศวแก้วมงคล

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

01/09/2566

12,300

0.67

ขาย

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย สุรชัย

อัศวแก้วมงคล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)

หุ้นสามัญ

01/09/2566

2,100

4.00

ขาย

มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO)

 

นาย เกรียงไกร

ศรีคำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/08/2566

52,000

0.57

ขาย

มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGC)

 

นาง ปิยวรรณ เอี่ยมนิพนธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/09/2566

10,000

8.70

ขาย

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG)

 

นาง พรพิมล สุวรรณขจิต

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)

หุ้นสามัญ

01/09/2566

49,800

2.12

ซื้อ

เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI)

 

นาง นวลพรรณ

ล่ำซำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

31/08/2566

500

118.00

ซื้อ

เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI)

 

นาง นวลพรรณ

ล่ำซำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/09/2566

46,600

122.23

ซื้อ

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)

 

นาย มงคล

มังกรกนก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/09/2566

10,000

11.90

ซื้อ

ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE)

 

นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/08/2566

4,300,000

 

Revoked by Reporter

2.50

ขาย

ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE)

 

นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/08/2566

4,300,000

2.50

ขาย

โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)

 

นาย เกรียงไกร รุ่งเรืองทวีกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/08/2566

30,000

2.52

ขาย

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย โกศล คงแดง

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

01/09/2566

355,800

0.27

ขาย

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO)

 

นาย วิเศษ

สิทธิสุนทรวงศ์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

01/09/2566

29,400

0.85

ขาย

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย พิชญ์

เทวอักษร

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

31/08/2566

570,000

0.32

ขาย

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย ไพศาล

ศังขวณิช

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

01/09/2566

600,000

0.18

ขาย

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย สุรเดช ประจวบศรีรัตน์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

31/08/2566

20,000

0.39

ขาย

วีจีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VGI)

 

นาง อรนุช

รุจิราวรรณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/09/2566

500,000

3.08

ขาย

สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)

 

นาย นริศ

จันทร์แดง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/09/2566

380,000

5.50

ขาย

สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)

 

นาย นริศ

จันทร์แดง

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

01/09/2566

92,500

1.22

ขาย

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย ชูเกียรติ

รุจนพรพจี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/09/2566

1,200,000

7.33

ซื้อ

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)

 

นาง ฐานิศร์

อมรธีรสรรค์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/08/2566

2,000,000

-

โอน

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/09/2566

20,000

3.00

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!