WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET44

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 6 กันยายน พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 6 ก.ย. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 27 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT)

 

นาย กิตติ

พัวถาวรสกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/09/2566

31,400

4.67

ซื้อ

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)

 

นางสาว สุภัทรา อ่องแก้ว

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

04/09/2566

100,000

0.27

ซื้อ

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)

 

นาย ภานุ

เลิศเพ็ญเมธา

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

04/09/2566

50,000

0.28

ซื้อ

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)

 

นาย ภานุ

เลิศเพ็ญเมธา

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

04/09/2566

100,000

0.27

ซื้อ

เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(JKN)

 

นางสาว พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

31/08/2566

7,262,800

1.62

ขาย

เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(JKN)

 

นาย จักรพงษ์

จักราจุฑาธิบดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

31/08/2566

30,000,000

-

รับโอน

เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(JKN)

 

นาย จักรพงษ์

จักราจุฑาธิบดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/09/2566

92,027,375

1.27

ขาย

เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(JKN)

 

นาย จักรพงษ์

จักราจุฑาธิบดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/09/2566

36,800

1.07

ขาย

เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(JKN)

 

นาย จักรพงษ์

จักราจุฑาธิบดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/09/2566

47,000,000

-

รับโอน

ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)

 

นาย ณยศ

ปิสัญธนะกูล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/09/2566

25,000

1.68

ซื้อ

ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)

 

นาย ณยศ

ปิสัญธนะกูล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/09/2566

25,000

1.70

ซื้อ

ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)

 

นาย ณยศ

ปิสัญธนะกูล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/09/2566

11,300

1.70

ซื้อ

ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIVIL)

 

นาย อนุวัช

เลิศชัยวรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/09/2566

10,000

2.64

ขาย

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/09/2566

1,000,000

0.49

ซื้อ

ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(TK)

 

นาย รักสนิท

พรประภา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/09/2566

10,000

6.70

ซื้อ

เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC)

 

นาย ปิยะ

จิราภาพงศา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/09/2566

20,000

26.06

ขาย

ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/09/2566

2,200

9.60

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/09/2566

50,000

5.56

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/09/2566

10,000

5.70

ซื้อ

บูติคนิวซิตี้ บมจ.(BTNC)

 

นาย ปณิธาน

ปวโรฬารวิทยา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/09/2566

1,100

36.23

ขาย

ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCC)

 

นาย ชุมพล

ลำเลียง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/09/2566

20,000

311.00

ขาย

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)

 

นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/09/2566

50,000

3.17

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย สุรชัย

อัศวแก้วมงคล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

05/09/2566

10,000

0.61

ขาย

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)

 

นาย มงคล

มังกรกนก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/09/2566

34,000

11.90

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/09/2566

4,500

2.98

ซื้อ

เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NDR)

 

นาย ชัยสิทธิ์

สัมฤทธิวณิชชา

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

04/09/2566

500,000

0.19

ขาย

เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NDR)

 

นาย ชัยสิทธิ์

สัมฤทธิวณิชชา

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

05/09/2566

250,000

0.20

 ขาย

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!