WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

SET 10

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 14 กันยายน พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 14 ก.ย. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 36 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT)

 

นาย สุเมธ

เตชาชัยนิรันดร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

10,000

4.68

ซื้อ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

10,000

10.95

ซื้อ

เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH)

 

นาย สรกฤช

รอดทิม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/09/2566

7,000

2.69

ขาย

ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX)

 

นางสาว สุธิดา มงคลสุธี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/08/2566

30,000

13.20

ซื้อ

ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX)

 

นางสาว สุธิดา มงคลสุธี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

10,000

12.20

ซื้อ

ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX)

 

นางสาว สุธิดา มงคลสุธี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

30,000

12.50

ซื้อ

ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX)

 

นางสาว สุธิดา มงคลสุธี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

40,000

12.60

ซื้อ

ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX)

 

นางสาว สุธิดา มงคลสุธี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

30,000

12.70

ซื้อ

ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX)

 

นางสาว สุธิดา มงคลสุธี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

50,000

12.80

ซื้อ

ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX)

 

นางสาว สุธิดา มงคลสุธี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

30,000

12.90

ซื้อ

ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX)

 

นางสาว สุธิดา มงคลสุธี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

10,000

12.10

ซื้อ

ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT)

 

นาย นพดล

วิเชียรเกื้อ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/09/2566

117,300

0.71

ขาย

โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SONIC)

 

นาย ปฏิภาณ เปล่งฉวี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/09/2566

500,000

2.20

ขาย

ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(TK)

 

นาย รักสนิท

พรประภา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/09/2566

10,000

6.60

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นาง ประพีร์ บุรี

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

13/09/2566

10,000

5.60

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นาง ประพีร์ บุรี

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประสาน ภิรัช บุรี)

หน่วยทรัสต์

13/09/2566

10,000

5.60

ซื้อ

ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC)

 

นาย พิมล ศรีวิกรม์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

86,700

1.71

ซื้อ

ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAM)

 

นาง มาลิภา

มานัสสถิตย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

50,000

5.40

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

6,000

9.79

ซื้อ

ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(STANLY)

 

นาง พิมพ์ใจ

ลี้อิสสระนุกูล

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท สุพรถวิทย์ จำกัด)

หุ้นสามัญ

13/09/2566

10,000

186.00

ซื้อ

โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NOBLE)

 

นาย แฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (nCrowne)

หุ้นสามัญ

12/09/2566

13,694,135

 

Revoked by Reporter

4.00

ขาย

โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NOBLE)

 

นาย แฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (nCrowne)

หุ้นสามัญ

12/09/2566

13,694,135

4.00

ขาย

โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV)

 

นาง ยุพิน

จันทร์จุฑามาศ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (นายพลพัฑฒิ์ จันทร์จุฑามาศ)

หุ้นสามัญ

13/09/2566

43,749,900

0.50

รับโอน

โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV)

 

นาย นวพล

จันทร์จุฑามาศ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

43,749,900

0.50

โอน

โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV)

 

นาย นวพล

จันทร์จุฑามาศ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (นายพลพัฑฒิ์ จันทร์จุฑามาศ)

หุ้นสามัญ

13/09/2566

43,749,900

0.50

รับโอน

พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG)

 

นาย นพดล

อินทรลิบ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

500,000

0.83

ซื้อ

ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO)

 

นาย ปรีดา

ไอรมณีรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/09/2566

100,000

3.02

ขาย

ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO)

 

นาย ปรีดา

ไอรมณีรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/09/2566

100,000

3.08

ขาย

ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO)

 

นาย ปรีดา

ไอรมณีรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

50,000

3.00

ขาย

ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN)

 

นาย พลัฏฐ์

ฐิติณัฐชนน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

10,000

8.25

ซื้อ

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)

 

นาย มงคล

มังกรกนก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

20,000

12.00

ซื้อ

ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)

 

นาย เสนีย์

กระจ่างศรี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/09/2566

10,000

11.46

ขาย

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP)

 

นาย ธนวรรธน์

ไกรพิสิทธิ์กุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/09/2566

15,000

7.05

ซื้อ

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP)

 

นาย ธนวรรธน์

ไกรพิสิทธิ์กุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/09/2566

80,000

7.15

ซื้อ

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP)

 

นาย ธนวรรธน์

ไกรพิสิทธิ์กุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/09/2566

5,000

7.00

ซื้อ

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP)

 

นาย ธนวรรธน์

ไกรพิสิทธิ์กุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

40,400

6.95

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!