WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

SET 13

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 15 กันยายน พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 15 ก.ย. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 29 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCM)

 

นาย สิทธวีร์

เกียรติชวนันต์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

150,000

4.66

ซื้อ

ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC)

 

นาย เอก

สุวัฒนพิมพ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/09/2566

10,000

2.34

ซื้อ

ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC)

 

นาย เอก

สุวัฒนพิมพ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/09/2566

20,700

2.35

ซื้อ

ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON)

 

นาย กวิน

วรกาญจนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

123,500

0.51

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นาง ประพีร์ บุรี

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

14/09/2566

20,000

5.50

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นาง ประพีร์ บุรี

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประสาน ภิรัช บุรี)

หน่วยทรัสต์

14/09/2566

20,000

5.50

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นางสาว สโรชา มีนสุข

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

14/09/2566

20,000

5.52

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/09/2566

3,000

9.77

ซื้อ

ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI)

 

นางสาว นริดา ลีลาประชากุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/09/2566

20,649,220

0.50

โอน

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

11,000

5.50

ซื้อ

บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU)

 

นาย องอาจ

เอื้ออภิญญกุล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางเมธีนาถ เอื้ออภิญญกุล)

หุ้นสามัญ

13/09/2566

300,000

8.10

ขาย

บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCPG)

 

นาย ชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/09/2566

50,000

10.20

ขาย

ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIN)

 

นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/09/2566

60,400

2.84

ซื้อ

มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE)

 

นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/09/2566

8,000,000

7.00

ซื้อ

มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO)

 

นาย เกรียงไกร

ศรีคำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

66,000

0.61

ขาย

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)

 

นาย มงคล

มังกรกนก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/09/2566

40,000

12.00

ซื้อ

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย ธนวุฒิ

ศิรินาวิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

08/09/2566

15,000

0.98

ซื้อ

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย ธนวุฒิ

ศิรินาวิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/09/2566

20,000

0.98

ซื้อ

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย ธนวุฒิ

ศิรินาวิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/09/2566

100,000

0.98

ซื้อ

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย ธนวุฒิ

ศิรินาวิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

100,000

 

Revoked by Reporter

0.98

ซื้อ

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย ธนวุฒิ

ศิรินาวิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

60,000

 

Revoked by Reporter

0.96

ซื้อ

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย ธนวุฒิ

ศิรินาวิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

60,000

 

Revoked by Reporter

0.96

ซื้อ

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย ธนวุฒิ

ศิรินาวิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

60,000

0.96

ซื้อ

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย ธนวุฒิ

ศิรินาวิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

60,000

 

Revoked by Reporter

0.96

ซื้อ

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย ธนวุฒิ

ศิรินาวิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/09/2566

60,000

0.95

ซื้อ

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย สันติธร

บุญเจือ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/09/2566

800,000

8.15

ขาย

เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)

 

นางสาว มัธวรรณศ์ ศรีศักดา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/09/2566

700

6.65

ซื้อ

เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)

 

นางสาว มัธวรรณศ์ ศรีศักดา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

1,000

6.50

ซื้อ

เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)

 

นาย ทินกร

สีดาสมบูรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/09/2566

20,000

6.65

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!