WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET 8

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 18 กันยายน พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 18 ก.ย. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 28 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)

 

ว่าที่ ร้อยตรี

วรวิศว์ น้ำขาว

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

53,000

10.53

ขาย

เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)

 

ว่าที่ ร้อยตรี

วรวิศว์ น้ำขาว

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

5,000

9.55

ซื้อ

เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)

 

ว่าที่ ร้อยตรี

วรวิศว์ น้ำขาว

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/09/2566

5,000

9.78

ขาย

เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)

 

ว่าที่ ร้อยตรี

วรวิศว์ น้ำขาว

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/09/2566

36,400

 

Revoked by Reporter

10.83

ขาย

เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)

 

ว่าที่ ร้อยตรี

วรวิศว์ น้ำขาว

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/09/2566

36,400

10.83

ขาย

เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)

 

ว่าที่ ร้อยตรี

วรวิศว์ น้ำขาว

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/09/2566

36,400

 

Revoked by Reporter

10.83

ขาย

ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX)

 

นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/09/2566

89,000

12.70

ขาย

เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEXON)

 

นาง มัลลิกา

แก่กล้า

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/09/2566

1,152,200

4.50

รับโอน

ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บมจ.(DMT)

 

พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/09/2566

100,000

12.40

ขาย

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/09/2566

11,900

9.77

ซื้อ

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU)

 

นาย เชง

นิรุตตินานนท์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์)

หุ้นสามัญ

15/09/2566

100,000

14.50

ขาย

บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)

 

นาย จักรสนิท กฤษสอาดใจ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/09/2566

5,000

29.00

ซื้อ

บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)

 

หม่อมหลวง

ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/09/2566

20,000

 

Revoked by Reporter

28.62

ซื้อ

บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)

 

หม่อมหลวง

ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/09/2566

20,000

28.62

ซื้อ

ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO)

 

นาย ปรีดา

ไอรมณีรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/09/2566

50,000

2.98

ขาย

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)

 

นาย มงคล

มังกรกนก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/09/2566

50,000

12.00

ซื้อ

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย ธนวุฒิ

ศิรินาวิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/09/2566

80,000

0.94

ซื้อ

วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(WARRIX)

 

นาย สง่า ตั้งจันสิริ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/09/2566

50,000

9.50

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/09/2566

75,700

1.78

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ประวีรัตน์ เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

14/09/2566

75,700

1.78

ซื้อ

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM)

 

นาง ขันทอง

อุดมมหันติสุข

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/09/2566

76,400

25.25

ขาย

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/09/2566

4,000

3.03

ซื้อ

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/09/2566

82,000

0.84

ซื้อ

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)

 

นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/09/2566

200

1.93

ซื้อ

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)

 

นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/09/2566

4,100

1.94

ซื้อ

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)

 

นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/09/2566

5,300

1.95

ซื้อ

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)

 

นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/09/2566

6,100

1.96

ซื้อ

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)

 

นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/09/2566

4,100

1.97

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!