WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET 8

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 13 พ.ย. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 33 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD)

 

นาย นิติโรจน์

มโนลม้าย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/11/2566

11,000

9.89

ซื้อ

ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD)

 

นาย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/11/2566

1,000

9.90

ซื้อ

ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD)

 

นาย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/11/2566

50,000

9.85

ซื้อ

ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD)

 

นาย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/11/2566

50,000

9.85

ซื้อ

ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD)

 

นาย ศุภวัฒน์

วนิชประภา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/11/2566

140,100

9.90

ซื้อ

ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD)

 

นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/11/2566

70,000

9.85

ซื้อ

ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD)

 

นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/11/2566

70,000

 

Revoked by Reporter

9.85

ซื้อ

ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD)

 

นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/11/2566

100,000

 

Revoked by Reporter

9.85

ซื้อ

ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD)

 

นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/11/2566

100,000

9.85

ซื้อ

ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAM)

 

นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/11/2566

50,000

4.48

ซื้อ

ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAM)

 

นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/11/2566

50,000

4.54

ซื้อ

บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT)

 

นาง นันทริกา

ชันซื่อ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

08/11/2566

20,000

0.83

ซื้อ

บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT)

 

นาง นันทริกา

ชันซื่อ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/11/2566

15,000

0.82

ซื้อ

ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN)

 

นาย อดุลย์ค่า ขวัญแก้ว

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/11/2566

6,200

8.15

ซื้อ

โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)

 

นาย กำจร

ชื่นชูจิตต์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/11/2566

100

24.80

ซื้อ

โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)

 

นาย กำจร

ชื่นชูจิตต์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/11/2566

100

25.00

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย ไพศาล

ศังขวณิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/11/2566

1,100,000

1.35

ซื้อ

สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA)

 

นาย กีซ่า เอมิล

เพอราคี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/11/2566

3,400

2.20

ซื้อ

สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA)

 

นาย กีซ่า เอมิล

เพอราคี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/11/2566

2,000

2.32

ซื้อ

สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA)

 

นาย กีซ่า เอมิล

เพอราคี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/11/2566

10,000

2.44

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/11/2566

24,000

2.78

ซื้อ

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)

 

นาย หมิง ซัน เยน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/10/2566

57,000

4.10

ซื้อ

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)

 

นาย หมิง ซัน เยน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/10/2566

10,000

4.06

ซื้อ

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)

 

นาย หมิง ซัน เยน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/10/2566

40,000

4.06

ซื้อ

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)

 

นาย หมิง ซัน เยน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/10/2566

10,000

4.04

ซื้อ

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)

 

นาย หมิง ซัน เยน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/10/2566

40,000

4.00

ซื้อ

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)

 

นาย หมิง ซัน เยน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

26/10/2566

10,000

3.98

ซื้อ

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)

 

นาย หมิง ซัน เยน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/10/2566

60,000

4.06

ซื้อ

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)

 

นาย หมิง ซัน เยน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

31/10/2566

3,300

3.98

ซื้อ

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)

 

นาย หมิง ซัน เยน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/11/2566

53,300

4.06

ซื้อ

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)

 

นาย หมิง ซัน เยน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/11/2566

9,800

4.06

ซื้อ

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)

 

นาย หมิง ซัน เยน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

03/11/2566

50,000

4.04

ซื้อ

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)

 

นาย หมิง ซัน เยน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/11/2566

5,200

4.04

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!