WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SEC copy

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขาย debt-liked ICO และ infra-backed ICO

          ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีการจัดโครงสร้างและให้ผลตอบแทนซึ่งมีลักษณะคล้ายหนี้ (debt-liked ICO) และโทเคนดิจิทัลที่มีกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือกระแสรายรับจากกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นทรัพย์สินอ้างอิง (infra-backed ICO) เพื่อให้มีกลไกการป้องกันความเสี่ยงและการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพียงพอเหมาะสม ป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกำกับดูแล พร้อมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการระดมทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

          ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 และในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขาย debt-liked ICO และ infra-backed ICO และ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศดังกล่าวแล้วเมื่อเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม 2566 ตามลำดับ ซึ่งผู้แสดงความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยตามที่เสนอ 

          ก.ล.ต. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าว เพื่อให้มีกลไกการป้องกันความเสี่ยงและการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพียงพอเหมาะสม รวมถึงป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้ำในกฎเกณฑ์และการกำกับดูแล (regulatory arbitrage) เมื่อเทียบกับการออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายกัน พร้อมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการระดมทุน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

          (1) กรณี debt-liked ICO ที่มีการกำหนดอัตราผลตอบแทนไว้แน่นอน ไม่ผันแปรตามการดำเนินงานของโครงการแต่อาจมีการให้ผลตอบแทนเพิ่มเติม (extra return) ต้องมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือของโครงการอย่างสมเหตุสมผลโดย ICO portal หรือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระ รวมทั้งเปิดเผยปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความเสี่ยงในด้านฐานะและความสามารถในการชำระหนี้คืนของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและสามารถพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 

          (2) กรณี infra-backed ICO ที่เป็นการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนโดยมีกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากกระแสรายรับที่มาจากกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้เทียบเคียงได้กับกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Trust) โดยสอดคล้องกับบริบทของ ICO ซึ่งการปรับปรุงกฎเกณฑ์ในครั้งนี้ครอบคลุมเรื่องการกำหนดลักษณะของทรัพย์สินอ้างอิง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทาน (due diligence) และการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หน้าที่และการปฏิบัติงานของทรัสตี การบริหารจัดการทรัพย์สินของ issuer รวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

          ทั้งนี้ การออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

________________________

หมายเหตุ: 

ประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2566 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ฉบับที่ 8) (https://publish.sec.or.th/nrs/9892s.pdf

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 13/2566 เรื่อง การกำหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ (ฉบับที่ 3) (https://publish.sec.or.th/nrs/9893s.pdf)

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 14/2566 เรื่อง การกำหนดนิติบุคคลที่จะเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์เพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การยื่นหนังสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (ฉบับที่ 2) (https://publish.sec.or.th/nrs/9894s.pdf)

(4) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 15/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีของทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (https://publish.sec.or.th/nrs/9895s.pdf

 

 

11753

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!