WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET 8

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 20 พ.ย. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 57 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)

 

นาง โศรดา

ธรรมประกอบ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

17/11/2566

50,000

0.24

ซื้อ

เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JPARK)

 

นางสาว กาญจนา คำภาปัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

10,000

4.80

ขาย

เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JPARK)

 

นางสาว กาญจนา คำภาปัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

12,000

4.74

ขาย

เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZEN)

 

นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2566

30,000

10.00

ขาย

เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZEN)

 

นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

50,000

9.98

ขาย

โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SONIC)

 

นาย ปฏิภาณ เปล่งฉวี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2566

35,800

1.67

ซื้อ

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

200,000

1.33

ซื้อ

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT)

 

นาย อภิสิทธิ์

รุจิเกียรติกำจร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2566

199,500

1.31

ซื้อ

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT)

 

นาย อภิสิทธิ์

รุจิเกียรติกำจร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

200,000

1.32

ซื้อ

ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO)

 

นาย เธียรี่

เดอเฟรน

ผู้รายงาน

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ

17/11/2566

50,000

18.80

ขาย

ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIPH)

 

นาย ประภาศ

คงเอียด

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวณัชชา หริณกุล)

หุ้นสามัญ

16/11/2566

3,200

30.00

ซื้อ

เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC)

 

นางสาว รดากานต์ มีแต้ม

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายภคลัคน์ ถาวโร)

หุ้นสามัญ

14/11/2566

500

17.00

ซื้อ

เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC)

 

นางสาว รดากานต์ มีแต้ม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2566

1,500

16.46

ซื้อ

เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC)

 

นางสาว รดากานต์ มีแต้ม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2566

4,000

16.11

ซื้อ

เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC)

 

นาย สยาม

เตียวตรานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2566

974,200

16.26

ซื้อ

โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV)

 

นาง ยุพิน

จันทร์จุฑามาศ

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่))

หุ้นสามัญ

16/11/2566

13,600

1.89

ซื้อ

โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV)

 

นาง ยุพิน

จันทร์จุฑามาศ

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่))

หุ้นสามัญ

17/11/2566

57,300

1.88

ซื้อ

โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV)

 

นาย นวพล

จันทร์จุฑามาศ

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่))

หุ้นสามัญ

16/11/2566

13,600

1.89

ซื้อ

โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV)

 

นาย นวพล

จันทร์จุฑามาศ

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่))

หุ้นสามัญ

17/11/2566

57,300

1.88

ซื้อ

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)

 

นาย ดาเนียล

รอสส์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

16/11/2566

59

0.06

ขาย

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)

 

นาย ดาเนียล

รอสส์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2566

35,594

7.30

ขาย

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)

 

นาย ดาเนียล

รอสส์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

16/11/2566

19

0.12

ขาย

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)

 

นาย ดาเนียล

รอสส์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2566

400,099

7.29

ขาย

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)

 

นาย ดาเนียล

รอสส์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

16/11/2566

27

0.13

ขาย

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)

 

นาย ดาเนียล

รอสส์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

16/11/2566

132,364

0.06

ขาย

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)

 

นาย ดาเนียล

รอสส์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

990,200

7.31

ขาย

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

3,200

8.70

ซื้อ

โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)

 

นาย พงศ์ธร

ธาราไชย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

1,898,600

0.39

ซื้อ

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)

 

นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

181,500

2.90

ซื้อ

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE)

 

นาย พิสิฐ

ปัญจคุณาภรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

31,000

3.40

ซื้อ

พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRTR)

 

นาย ภัคพงศ์

รัตนประไพ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

18,000

5.30

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

100,000

1.25

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

100,000

1.23

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

100,000

1.24

ซื้อ

ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ETL)

 

นาย ชูเดช

คงสุนทร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

200,000

1.20

ซื้อ

โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)

 

นาย สิทธิ

ภาณุพัฒนพงศ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์)

หุ้นสามัญ

14/11/2566

40,000

1.84

ซื้อ

โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLUS)

 

นาย นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2566

60,100

6.07

ขาย

วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WINNER)

 

นาง วรรณพร

วองอิสริยะกุล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย เจน วองอิสริยะกุล)

หุ้นสามัญ

15/11/2566

17,800

2.16

ซื้อ

วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WINNER)

 

นาง วรรณพร

วองอิสริยะกุล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย เจน วองอิสริยะกุล)

หุ้นสามัญ

16/11/2566

65,700

2.18

ซื้อ

วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WINNER)

 

นาย เจน

วองอิสริยะกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2566

17,800

2.16

ซื้อ

วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WINNER)

 

นาย เจน

วองอิสริยะกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2566

65,700

2.18

ซื้อ

ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE)

 

นาย ชูเดช

คงสุนทร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

12,000

5.60

ซื้อ

ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)

 

นาย สุริยันต์

โคจรโรจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

50,000

10.35

ซื้อ

ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)

 

นาย เสนีย์

กระจ่างศรี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2566

10,000

10.57

ขาย

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาง อัจฉรา

ตั้งมติธรรม

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)

หุ้นสามัญ

15/11/2566

190,000

18.23

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาง อัจฉรา

ตั้งมติธรรม

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)

หุ้นสามัญ

16/11/2566

1,000,000

17.95

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาง อัจฉรา

ตั้งมติธรรม

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)

หุ้นสามัญ

17/11/2566

350,000

17.82

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาง อัจฉรา

ตั้งมติธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

30,000

17.80

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2566

190,000

18.23

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2566

1,000,000

17.95

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

350,000

17.82

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม)

หุ้นสามัญ

17/11/2566

30,000

17.80

ซื้อ

สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO)

 

นาย ไกร

วิมลเฉลา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

9,000

7.40

ซื้อ

หาดทิพย์ บมจ.(HTC)

 

พันเอก พัชร

รัตตกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

24,700

15.84

ขาย

อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP)

 

นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2566

60,000

9.00

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

7,000

2.72

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

4,000

2.75

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!