WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET 8

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 10 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 10 มิ.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 58 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI)

 

นางสาว ลสา โสภณพนิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

561,725

-

ขาย

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI)

 

นางสาว ลสา โสภณพนิช

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วโรกาส ตาปสนันทน์)

หุ้นสามัญ

10/06/2567

1,780

-

ขาย

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI)

 

นาย ชวาล

โสภณพนิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

438,181

-

ขาย

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)

หุ้นสามัญ

07/06/2567

5,000

9.91

ซื้อ

เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIDLOR)

 

นาย ปิยะศักดิ์

อุกฤษฎ์นุกูล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2567

50,000

20.40

ซื้อ

เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIDLOR)

 

นาย ปิยะศักดิ์

อุกฤษฎ์นุกูล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

21,603

19.80

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

33,400

4.24

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

17,700

4.25

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)

หุ้นสามัญ

07/06/2567

2,900

4.26

ซื้อ

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาย ณัฐวัช

ยศะสินธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

60,000

3.62

ซื้อ

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาย ณัฐวัช

ยศะสินธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

20,000

3.56

ซื้อ

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาย ณัฐวัช

ยศะสินธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

250,000

3.58

ซื้อ

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาย ณัฐวัช

ยศะสินธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

100,000

3.57

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นางสาว สโรชา มีนสุข

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

07/06/2567

100,000

4.76

ซื้อ

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

138,700

3.77

ซื้อ

ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)

 

นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

2,340,500

1.36

ซื้อ

ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)

 

นาย ภากร

เลี่ยวไพรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

1,600

1.36

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

7,100

12.69

ซื้อ

ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)

 

นาย ก้องภพ

ดารารัตนโรจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

10,000

10.80

ซื้อ

ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)

 

นาย ปฐมพงศ์

ชูพยัคฆ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

5,500

10.95

ซื้อ

ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC)

 

นาย อำนาจ

สุขประสงค์ผล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

163,000

3.72

ขาย

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง นุชนารถ

รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

39,500

1.28

ซื้อ

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง นุชนารถ

รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

8,500

1.29

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

200,000

4.99

ซื้อ

บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BC)

 

นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

10,000

1.00

ซื้อ

เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLESS)

 

นาย ธารินทร์

บวรวนิชยกูร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

175,000

0.56

ขาย

เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLESS)

 

นาย ธารินทร์

บวรวนิชยกูร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

40,000

0.56

ขาย

โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)

 

นาย ธีรธร

ธาราไชย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

3,000,000

0.34

ซื้อ

โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)

 

นาย พงศ์ธร

ธาราไชย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

31/05/2567

600,000

0.39

ขาย

โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)

 

นาย พงศ์ธร

ธาราไชย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

359,200

0.38

ขาย

โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)

 

นาย พงศ์ธร

ธาราไชย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

1,389,300

0.36

ขาย

โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)

 

นาย พงศ์ธร

ธาราไชย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

1,000,000

0.34

ขาย

โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)

 

นาย พงศ์ธร

ธาราไชย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

3,000,000

0.34

ขาย

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)

 

นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

10,000

2.92

ซื้อ

เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO)

 

นาย สมชาย

เลิศขจรกิตติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

3,600,000

1.72

ซื้อ

เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO)

 

นาย สมชาย

เลิศขจรกิตติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

4,400,000

1.72

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

100

1.21

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

135,000

1.22

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

350,000

1.23

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

80,000

1.24

ซื้อ

เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI)

 

นาง นวลพรรณ

ล่ำซำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

16,400

108.34

ซื้อ

ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUBILE)

 

นาย วิโรจน์

พรประกฤต

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

19,800

14.30

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาง จิราภรณ์

ศรีนัครินทร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

30,000

5.95

ซื้อ

ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML)

 

นาย กฤษณ์

ณรงค์เดช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

62,500,000

-

โอน

ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML)

 

นาย กฤษณ์

ณรงค์เดช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

62,500,000

-

โอน

ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML)

 

นาย กฤษณ์

ณรงค์เดช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

70,000,000

0.50

ขาย

ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML)

 

นาย กฤษณ์

ณรงค์เดช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

71,428,571

-

โอน

ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIH)

 

นาย บวรรัฐ

วนดุรงค์วรรณ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ตีรวรรณ วนดุรงค์วรรณ)

หุ้นสามัญ

05/06/2567

466,666

8.00

ซื้อ

สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAT)

 

นาย วัชรธร

กิตะพาณิชย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

605,990

14.60

รับโอน

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)

 

นาย ภูมิพันธ์

บุญญาปะมัย

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด)

หุ้นสามัญ

06/06/2567

577,400

6.96

ซื้อ

สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STP)

 

นาย สุรชัย

ธราวัฒนธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

5,000

13.40

ซื้อ

หาดทิพย์ บมจ.(HTC)

 

พันเอก พัชร

รัตตกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

70,000

16.30

ขาย

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

19,000

2.68

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาง พิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

20,000

7.15

ซื้อ

เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NDR)

 

นาย บุญหลาย จำปารัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

36,000

1.95

ซื้อ

ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(I2)

 

นาย อธิพร

ลิ่มเจริญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

100,000

1.96

ซื้อ

โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT)

 

นางสาว นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

550,000

0.58

ซื้อ

โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT)

 

นางสาว นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

2,050,000

0.58

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!