WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

SET 8

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 8 กรกฎาคม พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 8 ก.ค. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 71 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)

 

นาง โศรดา

ธรรมประกอบ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

03/07/2567

9,900

0.50

ขาย

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)

 

นาง โศรดา

ธรรมประกอบ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

03/07/2567

43

0.46

ขาย

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)

 

นาง โศรดา

ธรรมประกอบ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

03/07/2567

37,100

0.50

ขาย

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)

 

นาง โศรดา

ธรรมประกอบ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

04/07/2567

14

0.36

ขาย

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)

 

นางสาว สุนิสา รัตนเนนย์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

03/07/2567

530,000

0.46

ขาย

เคมีแมน จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMAN)

 

นาย ปรีด์

สุวิมลธีระบุตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/07/2567

32,500

2.28

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)

หุ้นสามัญ

05/07/2567

1,400

4.24

ซื้อ

เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZEN)

 

นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

119,500

6.00

ซื้อ

เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZEN)

 

นาย สรรคนนท์

จิราธิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

120,000

6.00

ซื้อ

เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN)

 

นางสาว วัลยา

จิราธิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

36,000

55.25

ซื้อ

ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)

 

นาง อรพิน

เลี่ยวไพรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

1,000,000

1.31

ซื้อ

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)

 

นาย อาศิส

อุนนะนันทน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

15,000,000

-

รับโอน

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นางสาว อนุพร

ภัทธราวาณิชกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

20,000

5.00

ขาย

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นางสาว อนุพร

ภัทธราวาณิชกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

20,000

5.05

ขาย

บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC)

 

นาย วิศาล

ลออเสถียรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/07/2567

5,000

6.40

ซื้อ

บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC)

 

นาย วิศาล

ลออเสถียรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/07/2567

3,000

6.30

ซื้อ

บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC)

 

นาย วิศาล

ลออเสถียรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

03/07/2567

3,000

6.10

ซื้อ

บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC)

 

นาย วิศาล

ลออเสถียรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/07/2567

6,000

6.25

ซื้อ

บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC)

 

นาย วิศาล

ลออเสถียรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

6,000

6.20

ซื้อ

บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC)

 

นาย วิศาล

ลออเสถียรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

900

6.30

ซื้อ

บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC)

 

นาย วิศาล

ลออเสถียรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

1,100

6.40

ซื้อ

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)

 

นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

10,000

2.92

ซื้อ

พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)

 

นาย สมโภชน์

อาหุนัย

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เอสพีบีแอล โฮลดิง จำกัด)

หุ้นสามัญ

02/07/2567

8,000,000

12.40

ขาย

พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)

 

นาย อมร

ทรัพย์ทวีกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/07/2567

4,900,000

12.00

ขาย

พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)

 

นาย อมร

ทรัพย์ทวีกุล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว วัสสา ริมชลา)

หุ้นสามัญ

02/07/2567

4,900,000

12.00

ซื้อ

พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLT)

 

นาย วราวิช

ฉิมตะวัน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

23,300

0.78

ซื้อ

ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE)

 

นาย ทักษิณ

ตันติไพจิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/07/2567

140,000

1.50

ซื้อ

ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE)

 

นาย ทักษิณ

ตันติไพจิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

150,000

1.50

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย สุรชัย

อัศวแก้วมงคล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/07/2567

2,000

2.88

ซื้อ

มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(MENA)

 

นางสาว นัชภัค ขจรวุฒิเดช

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ปรมินทร์)

หุ้นสามัญ

08/07/2567

50,000

1.16

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/07/2567

200,000

1.11

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

03/07/2567

104,000

1.09

ซื้อ

เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI)

 

นาง นวลพรรณ

ล่ำซำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

79,300

106.00

ซื้อ

ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)

 

นาย ชัชพล ประสพโชค

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

5,000

3.52

ซื้อ

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH)

 

นาง จริยา

ลีละวัฒน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัฒน์ ลีละวัฒน์)

หุ้นสามัญ

03/07/2567

200,000

12.45

ขาย

โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLUS)

 

นาย นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/07/2567

1,000

-

โอน

วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA)

 

นาย ภวัฒก์

องค์วาสิฏฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

20,000

5.35

ซื้อ

วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA)

 

นาย ภวัฒก์

องค์วาสิฏฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

40,800

5.40

ซื้อ

วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA)

 

นาย ภวัฒก์

องค์วาสิฏฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

50,000

5.45

ซื้อ

วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA)

 

นาย ภวัฒก์

องค์วาสิฏฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

39,200

5.50

ซื้อ

วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA)

 

นาย ภวัฒก์

องค์วาสิฏฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

30,000

5.25

ซื้อ

วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA)

 

นาย ภวัฒก์

องค์วาสิฏฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

19,900

5.35

ซื้อ

วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA)

 

นาย ภวัฒก์

องค์วาสิฏฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

100

5.50

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาง อัจฉรา

ตั้งมติธรรม

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)

หุ้นสามัญ

05/07/2567

1,500,000

17.63

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาง อัจฉรา

ตั้งมติธรรม

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)

หุ้นสามัญ

05/07/2567

150,000

17.50

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/07/2567

300,000

17.96

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

1,500,000

17.63

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

150,000

17.50

ซื้อ

อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(YGG)

 

นาย ธนัช จุวิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/07/2567

1,000,000

2.59

ขาย

อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(YGG)

 

นาย ธนัช จุวิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/07/2567

848,100

2.68

ขาย

อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(YGG)

 

นาย ธนัช จุวิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/07/2567

5,310,000

2.76

ขาย

อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(YGG)

 

นาย ธนัช จุวิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

03/07/2567

6,628,100

1.74

ขาย

อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(YGG)

 

นาย ธนัช จุวิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

03/07/2567

4,525,500

1.73

ขาย

อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(YGG)

 

นาย ธนัช จุวิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

03/07/2567

6

1.74

ขาย

อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(YGG)

 

นาย ธนัช จุวิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/07/2567

25,344,232

1.42

ขาย

อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(YGG)

 

นาย ธนัช จุวิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/07/2567

2,523,800

1.22

ขาย

อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(YGG)

 

นาย ธนัช จุวิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/07/2567

161,485,400

1.26

ขาย

อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(YGG)

 

นาย ธนัช จุวิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/07/2567

14,213,888

1.51

ขาย

อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(INGRS)

 

นางสาว นาบีละ หะยีหะมะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

200,000

0.74

ซื้อ

อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(INGRS)

 

นาย ณัฐวุฒิ

ฉัตรเลิศพิพัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/07/2567

100,000

0.35

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

56,000

2.74

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

53,300

2.72

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาง พิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

10,000

6.80

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย กวีชัย

เลิศอัศวรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/07/2567

40,000

6.78

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย เมธา วนดิลก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

03/07/2567

10,000

6.75

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย สุทธิพงศ์

ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/07/2567

15,000

6.85

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย สุทธิพงศ์

ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

35,000

6.77

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย อำนวย

เอื้ออารีมิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

56,000

6.75

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย อำนาจ

เอื้ออารีมิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/07/2567

10,000

6.75

ซื้อ

เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB)

 

นาง นริศา

เลิศนามวงศ์วาน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

3,000

36.50

ขาย

แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADVICE)

 

นาย บัญชา

วงศ์หลีกภัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

570,000

4.37

ขาย

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!