WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

 1559 SMEDB

รมว.พม. ‘สร้างสุข’ มอบบ้านให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีในจังหวัดพิษณุโลก
          เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) โดยมี นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางจารุวรรณ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชนภาคเหนือ เข้าร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ 98 หมู่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
          ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้บูรณาการความร่วมมือช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของ นายเสน่ห์ มีมาก ภายใต้โครงการบ้านสบายเพื่อยายตา พร้อมทั้งมอบสวัสดิการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังทอง (กองทุนวันละบาท) อีกด้วย

 


A1552

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!