WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

7983 อพท

อพท. เตรียมยกระดับผู้ประกอบการเมืองสร้างสรรค์ ‘สุโขทัย’ จีบปราชญ์ด้านหัตถกรรมญี่ปุ่น เชิญมาถ่ายทอดความรู้

          อพท. ตั้งเป้ายกระดับผู้ประกอบการงานฝีมือหัตถศิลป์ สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ เตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญงานฝีมือจากเมืองคานาซาว่า ประเทศญี่ปุ่น บินลัดฟ้ามาอบรมเสริมความรู้และประสบการณ์ ด้านผู้ประสานงานหลักเมืองสร้างสรรค์และผู้อำนวยการการท่องเที่ยว เมืองคานาซาว่า ย้ำประโยชน์ของการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : UCCN) ช่วยให้เกิดการพัฒนาและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง

          นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผยว่า ได้หารือกับ นางสาวคาวะ โยโกะ ผู้ประสานงานหลักเมืองสร้างสรรค์คานาซาว่า ประเทศภญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) เช่นเดียวกับจังหวัดสุโขทัย ในประเด็นความเป็นไปได้ของความร่วมมือกันระหว่างสองเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในฐานะที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ โดยเมืองคานาซาว่า มีความเข้มแข็งในเรื่องการทำทองคำเปลวและการทอผ้า มีการพัฒนาเทคนิควิธีการและการออกแบบ รวมถึงการต่อยอดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยยังคงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตไว้ได้อย่างยั่งยืน จึงมีความเป็นไปได้ที่เมืองคานาซาว่า จะส่งผู้เชี่ยวชาญงานฝีมือมาฝึกอบรมให้แก่เมืองสุโขทัย ซึ่ง อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 จังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

          “ได้หารือและแลกเปลี่ยนกับผู้ประสานงานหลักเมืองสร้างสรรค์ และผู้อำนวยการการท่องเที่ยว เมืองคานาซาว่า ของ อพท. และผู้ประกอบการด้านงานผ้า งานทองคำ เครื่องปั้นดินเผาและศิลปะของเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุโขทัย ได้รับความรู้ มุมมอง การบริหารจัดการในฐานะสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งนับเป็นพันธกิจตาม Membership Monitoring Guidelines ในการสร้างความร่วมมือระหว่างเมือง เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถนำประสบการณ์และความรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีนำไปพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบเมืองสร้างสรรค์ ก่อเกิดการยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสู่สากล โดย อพท. มีเป้าหมายยกระดับจังหวัดสุโขทัยให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดการสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนและประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นต่อไป” ผู้อำนวยการ อพท.กล่าว

          นางสาวคาวะ โยโกะ ผู้ประสานงานหลักเมืองสร้างสรรค์คานาซาว่า กล่าวว่า คานาซาว่าเป็นเมืองที่มีจุดเด่นด้านงานฝีมือและตั้งเป้าหมายให้คานาซาว่า เป็นเมืองแห่งงานฝีมือระดับโลก โดยมีการถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ด้านงานฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ใช้งานฝีมือในการสร้างโอกาสให้ผู้คนในท้องถิ่นจากการได้รับเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ทำให้เมืองได้รับประโยชน์มากมาย ได้เป็นที่รู้จักของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้วยกัน ได้รับเชิญไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศสมาชิก สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับให้เกิดการสร้างสมดุลระหว่างพันธกิจของการเป็นเมืองสมาชิก UCCN กับศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่

          นางสาวโอกาวา มาซาโกะ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว เมืองคานาซาว่า กล่าวว่า การท่องเที่ยวของเมืองคานาซาว่า มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องภายหลังจากคานาซาว่าได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในปี 2558 ทำให้เมืองเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากปีดังกล่าว 2.56 แสนคน เพิ่มเป็น 6.13 แสนคน ในปี 2562 หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 240 และจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด จำนวนนักท่องเที่ยวลดเหลือ 4.5 พันคนในปี 2564 แต่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวกลับมาเติบโตอีกครั้ง โดยคานาซาว่ามีเป้าหมายภายในปี 2568 จะมีนักท่องเที่ยว 8.21 แสนคน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 134) เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งโดยภาพรวมของนักท่องเที่ยว เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศในเอเชีย ร้อยละ 52 และเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรป ร้อยละ 34.3 และอีกร้อยละ 13.7 เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเมือง จะเน้นให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับงานศิลปะ ได้แก่ ศิลปะงานฝีมือ การวาดภาพ การปั้น และสัมผัสวัฒนธรรม เนื่องจากเมืองคานาซาว่าเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านซามูไร และหมู่บ้านเกอิชา 

 

 

A7983

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100MTL 720x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!