WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

9051 อพท

อพท. นำผู้ประกอบการ ทดสอบ 3 เส้นทางท่องเที่ยวอุทยานธรณี ‘เชียงราย’

          อพท. นำผู้ประกอบการท่องเที่ยว ประเดิมสำรวจ 3 เส้นทางท่องเที่ยวอุทยานธรณี (Geopark) “เชียงราย” หวังนำไปสู่ตลาดท่องเที่ยว เป้าหมายสร้างการรับรู้ก่อนผลักดันสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศและระดับโลกของยูเนสโก 

          นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้มอบหมายให้ นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. นำ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว (Product testing) ในพื้นที่อุทยานธรณี (Geopark) จังหวัดเชียงราย (อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่จัน) เพื่อเตรียมขยายผลทางการตลาดและส่งต่อให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้นำไปเสนอต่อตลาดนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาอุทยานธรณีเชียงราย สู่การเป็นอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโกในปี 2568 

          นางสาววัชรี กล่าวว่า อพท. ได้เข้าไปดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งแต่ปี 2562 ที่มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี อพท. และจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการเตรียมความพร้อมพัฒนาอุทยานธรณีเชียงราย สู่การเป็นอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโกในปี 2568 และ อพท. ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เพื่อส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานท้องถิ่นและจังหวัด และสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุทยานธรณีและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามกรอบของยูเนสโก เพื่อนำประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างและกระจายรายสู่ท้องถิ่นและชุมชน โดย อพท. และกรมทรัพยากรธรณีได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาอุทยานธรณี ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นระยะๆ รวมไปถึงร่วมขับเคลื่อนภายใต้คณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการ อพท. ร่วมเป็นรองประธานกรรมการด้วย 

          “จากการลงสำรวจศักยภาพของพื้นที่โดยรอบอุทยานธรนีจังหวัดเชียงรายพบว่า เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยอพท. ได้นำเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) ไปให้ความรู้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวรอบอุทยานธรณีใน 3 เส้นทาง ครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่จัน ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 “รอยเลื่อนอดีตโยนกนคร” เส้นทางที่ 2 เสน่ห์แห่งตำนาน “ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน” และเส้นทางที่ 3 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัย “อัศจรรย์ธรรมชาติ ธรณีวิทยาเชียงราย” นางสาววัชรี กล่าว

          สำหรับเป้าหมายการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อต้องการยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก สร้างการรับรู้และสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนสู่การเป็นอุทยานธรณี จังหวัดเชียงราย ต่อสาธารณะทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น จังหวัด ประเทศและนานาชาติ โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมการตลาดในพื้นที่อุทยานธรณีอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อพท. ยังได้บรรจุแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการธรณีวิทยาของจังหวัดเชียงราย เข้าไปในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย ระยะ 5 ปี อีกด้วย 

 

 

​A9050

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!