WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

10418 อพท

อพท. สุดปลื้ม 3 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ขึ้นแท่นแหล่งท่องเที่ยว TOP 100 ของโลก ปี 66

          แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและพื้นที่เตรียมการประกาศฯ ของ อพท. 3 แหล่ง ได้แก่ พื้นที่ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน พื้นที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย และพื้นที่คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขึ้นแท่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ภายใต้รางวัล Green Destinations Top 100 Stories ประจำปี 2566 รับรางวัลสาธารณรัฐเอสโตเนีย

          นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พร้อมด้วย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Green Destinations Top 100 Stories 2023 ประจำปี 2566 จัดโดยองค์กร Green Destinations องค์กรรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนชั้นนำจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และองค์กรพันธมิตร เช่น Travellife, ITB Berlin, Global Ecotourism Network, Asian Ecotourism Network เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ที่เมืองทาลลินน์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย โดยมี 3 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและพื้นที่รับผิดชอบของ อพท. ได้รับการจัดอันดับในปีนี้ คือ พื้นที่ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน พื้นที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย และพื้นที่คลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

          นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ อพท. และคณะ ยังได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากทั่วโลกภายใต้หัวข้อ “Sustainable Tourism Solution” และ “Tourism Good Practice” รวมถึงการหารือกับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ Dr. Albert Salmon, President of Green Destinations, Mr. Hugo de Jong Certification Manager, Green Destinations และ Mr. Masaru Takayama, President of Asian Ecotourism Network (AEN) เกี่ยวกับความร่วมมือกับ อพท. ในการผลักดันแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานจาก Green Destinations Foundation เพื่อเป้าหมายในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนมาตรฐานโลกแห่งแรกของอาเซียนต่อไป

          นาวาอากาศเอก อธิคุณ กล่าวว่า อพท. วางเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศในการ บูรณาการการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อส่งมอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 อพท. ได้เสนอชื่อแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและพื้นที่รับผิดชอบของ อพท. ที่มีศักยภาพ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน พื้นที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัยและพื้นที่คลองท่อม จังหวัดกระบี่ และได้ผ่านการคัดเลือกได้รับการจัดอันดับ Green Destinations Top 100 Stories 2023 ทั้ง 3 แหล่ง ซึ่งในพื้นที่ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน (Nan Old City) ได้นำเสนอในประเด็นต้นแบบการจัดการขยะท่องเที่ยวด้วยกระบวนการทางสังคม (Social-function based waste management) พื้นที่ตำบล เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย ในประเด็นการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม: กรณีสัตว์รุกรานในเมืองเก่า สุโขทัย (Nature conservation for protecting cultural attraction: the case of invasive species in Mueang Kao, Sukhothai) และ พื้นที่คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ในประเด็นการจัดการป่าต้นน้ำโดยชุมชน เพื่อปกป้องรักษาฐานทรัพยากรหลักด้านการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน (Community upstream-forest management for sustainable protection and maintenance of the main tourism resource base)

          “ในวันนี้ อพท. สามารถยกระดับ พื้นที่ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน พื้นที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย และพื้นที่คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ได้รับเลือกเป็น 1 ในแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2566 นับเป็นความสำเร็จที่มีคุณค่าและเป็นต้นแบบให้แหล่งท่องเที่ยวของไทย เพราะเป็นเวทีที่มีประเทศต่างๆ จากทั่วโลกส่งแหล่งท่องเที่ยวเข้าประกวด อีกทั้งถือก้าวที่สำคัญให้มีการพัฒนาที่เข้มข้นยิ่งขึ้น” ผู้อำนวยการ อพท.กล่าว

          การได้รับการประกาศให้เป็น Green Destinations Top 100 Stories เป็นการค้นหา Good Practice ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้องค์กรจัดการท่องเที่ยวทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตัวเอง สำหรับ อพท. เป็นผู้กำหนดเป้าหมายการทำงาน ที่สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. และภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในหลายพื้นที่พิเศษฯ ซึ่งจากผลงานความสำเร็จและการหารือความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกข้างต้น อพท. จึงเตรียมขยายผลและจัดทำคู่มือการนำแหล่งท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน Green Destinations Standard เพื่อนำไปสู่ระบบการรับรอง Green Destinations Top 100 Stories อย่างเป็นระบบ และสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

A10418

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!