WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

51030 NHA79

การเคหะแห่งชาติสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมตลาดห้วยขวาง เดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะ

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม พร้อมด้วย นายวรพล จันทร์งาม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รวมถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตลาดห้วยขวางและโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง เพื่อสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อม ความสะอาด การบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย กลิ่น และฝุ่นในพื้นที่ตลาดและชุมชน พร้อมร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก รวมถึงยังได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนต่อไป 

 

 

A51030

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!