WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

9693 Viriyah

วิริยะประกันภัย ถวายหนังสือโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในโครงการ ‘ปันอ่าน สานธรรมะ’ ครั้งที่ 1

          พระคุณเจ้า พระครูวิศิฏฐธรรโมทัย (อุทัย อํสุกาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ม.ว.ก. รุ่น 12 รับมอบหนังสือ ภายใต้โครงการ “ปันอ่าน สานธรรมะ” ครั้งที่ 1 แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 31 แห่ง จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ถวายหนังสือ เพื่อส่งเสริมทักษะอ่าน แก่ พระภิกษุ สามเณร เจ้าหน้าที่หน่วยงานสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

          ทั้งนี้ โครงการ “ปันอ่าน สานธรรมะ” เป็นการสานต่อโครงการ White CSR ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นผ่านการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านซึ่งถือเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่จะช่วยยกระดับความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนช่วยพัฒนาจิตใจ ทักษะการดำรงชีวิต และทักษะอาชีพด้านต่างๆ ให้คนผู้นั้นสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 

 

 

A9693

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!