WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

 

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านกลยุทธ์การทำงานแบบไฮบริด จาก HR EXCELLENCE AWARDS 2023  

 

9723 KSC

          จากซ้ายไปขวา: เดริยา ธรรมไชย ผู้จัดการ ส่วนงานการสื่อสารข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล กรุงศรี คอนซูมเมอร์, Priya Sunil Senior Journalist, Human Resources Online, อุณา วัชโรบล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรุงศรี คอนซูมเมอร์, บุญธนะ แสนเสนาะ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการสื่อสารข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล สื่อดิจิทัลและกิจกรรมสร้างความผูกพันองค์กร กรุงศรี คอนซูมเมอร์

 

          อุณา วัชโรบล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรุงศรี คอนซูมเมอร์ รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการทำงานแบบไฮบริด (“Bronze” Excellence in Hybrid Working) จาก HR Excellence Awards Thailand 2023 ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Human Resources Online จากความสำเร็จด้านการวางนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ Hybrid Working/Remote Working ภายใต้แนวคิด Flexi Workplace, Flexi Work-life เพื่อสร้างความยืดหยุ่น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และความต้องการของพนักงานที่หลากหลายในองค์กร ควบคู่กันกับการรักษามาตรฐานระบบความปลอดภัยของข้อมูลและคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า 

 

 

A9723

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!