WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

12067 KTB

กรุงไทย สนับสนุนกองทัพบก มอบเงินสมทบทุนจัดหาผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาว

          นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้บริหารสายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท ให้กับกองทัพบก โดยมี พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้รับมอบ ณ กองบัญชาการกองทัพบก สำหรับจัดหาผ้าห่มเพื่อมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของธนาคารที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ตามวิสัยทัศน์ กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน 

 

 

12067

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

SME 720x100 66

kbank 720x100 66

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!