WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

VGREEN KU

VGREEN KU ขับเคลื่อนอุตฯไทยสู่ CARBON NEUTRALITY ตั้งรับพรบ.ใหม่(ร.ง. 8)ตอบโจทย์เทรนด์ ESG คาร์บอนฟุตพริ้นท์

ESG (Environment, Social and Governance) แนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล...

บมจ.ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย หรือ AMARC (เอมาร์ค) ร่วมกับ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเคยูนิเวิร์ส จัดตั้ง ‘บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด’ให้บริการทวนสอบ ให้คำปรึกษา และจัดอบรม ด้านก๊าซเรือนกระจก สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน มุ่งเป้าเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ให้ก้าวสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อนำประเทศไทยสู่ CARBON NEUTRALITY และ SDGs รวมทั้ง ตอบโจทย์เทรนด์ ESG โดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

จากภาวะวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ทำให้นำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ทำให้ทั่วโลกร่วมกันหาสมดุลเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน โดยมี ESG เป็นกรอบแนวคิดและวิธีการบริหารธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด (VGREEN KU) กล่าวว่า บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด จัดตั้งเป็นบริษัทเอกชน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ภายใต้การร่วมทุนระหว่าง วีกรีน คณะ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (VGREEN), บริษัท เคยูนิเวิร์ส จำกัด (KUniverse) และบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเซีย (AMARC)

เพื่อร่วมผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และพัฒนาสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ESG โดยทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 14 ปี ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำมากกว่า 350 องค์กร

ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับ ESG มากขึ้น โดยนักลงทุนจะพิจารณาข้อมูลด้าน ESG ในแง่มุมต่างๆ เช่น คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก ตลอดจนการปฏิบัติตามแนวทางด้านความยั่งยืนสากล

และบริษัทที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มุ่งมั่นที่จะดำเนินของแต่ละบริษัท โดยจะประเมินองค์กรประกอบด้วยสิ่งแวดล้อม (E) สังคม (S) ธรรมาภิบาล (G) โดยบริษัทจัดอันดับ ESG มักจะตรวจสอบสิ่งต่างๆ ได้จากรายงานประจำปี มาตรการความยั่งยืนขององค์กร ดังนั้น บริษัทเอกชน โดยเฉพาะที่ลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯไทย จะต้องเตรียมตั้งรับกับพรบ.โรงงานใหม่(ร.ง. 8) ที่จะต้องตอบโจทย์เทรนด์ ESG คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพราะความเสียหายมหาศาล ที่คู่ค้ายุโรป-สหรัฐอเมริกา-ญี่ปุ่น-เริ่มนำกฏเกณฑ์โลกร้อน มาใช้เป็นเหตุผลในการค้าขายต่อกัน

 

การให้บริการของ VGREEN KU ประกอบด้วย

            1. VERIFICATION บริการทวนสอบด้านก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมคาร์บอนฟุตพริ้นท์และคาร์บอนเครดิต การผลิตพลังงานหมุนเวียน โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล

            2. CONSULTATION บริการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อมาตรการทางการค้า และความต้องการทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

            3. TRAINING บริการจัดอบรมด้านก๊าซเรือนกระจก สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ตามความต้องการเฉพาะขององค์กร รวมทั้งวิทยากรงานสัมมนาทั่วไป ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดย “ทีมงานวีกรีน พร้อมให้บริการทวนสอบ ที่ปรึกษา และจัดอบรม ด้านก๊าซเรือนกระจก สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล ที่มีความเป็นมืออาชีพ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว” รศ.ดร.รัตนาวรรณ กล่าว

ESG สำคัญมากสำหรับภาคธุรกิจ บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีการเปิดข้อมูลด้าน ESG โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซึ่งประเทศไทยยังมีบุคคลากรด้านนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้จัดตั้งกิจการร่วมค้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ ‘บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด’ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจในการตอบโจทย์ ESG เพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

VGREEN KU ตั้งเป้าการเติบโตสู่ระดับสากล มุ่งมั่นขยายกำลังการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวสู่การเป็นแล็บชั้นนำระดับสากล รองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงนำภาคเกษตร และอาหารของไทยไปสู่ระดับโลกไม่ให้แพ้ใคร โดยแผนการขยายธุรกิจในครั้งนี้ เชื่อว่าจะทำให้บริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดด และมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น

        สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AMARC  บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

 

ดูข้อมูลบริการเพิ่มเติมของ VGREEN KU ได้ที่ http://vgreenku.com/

 

 

H download

ตัวอย่างแจ้งข้อมูล(ร.ง. 8)

 

แบบแจ้งข้อมูลโรงงาน (รายเดือน)

12080

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!