WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

12205 DEVES ชมโขน 01

เทเวศประกันภัย ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สู่เยาวชนรุ่นใหม่

          บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางเอมอร จิรเสาวภาคย์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหาร นำนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง จำนวน 250 คน ชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ภาคภูมิใจ โดยมีนางสาวสิริลักษณ์ สีแดง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร (ที่ 5 จากขวา) และนางจินตนา แย้มโสภี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม (ที่ 4 จากขวา) เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

12203 KTC กรมบังคับคดี 02

 

12205

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!