WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

5382 BAAC15

ธ.ก.ส. ต้อนรับธนาคารแห่ง สปป. ลาว ในโครงการศึกษาดูงานการให้บริการสินเชื่อเพื่อการเกษตร

          เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ นายเชษฐา แหล่ป้อง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้การต้อนรับผู้แทนจากธนาคารแห่ง สปป. ลาว (Bank of The LAO PDR: BOL) ตามโครงการศึกษาดูงานการให้บริการสินเชื่อเพื่อการเกษตรที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการให้บริการสินเชื่อในภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในสปป. ลาว โดยการอบรมพัฒนาทักษะด้านการให้บริการสินเชื่อ การเข้าไปสนับสนุนเกษตรกรในการปรับตัว เพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การยกระดับการเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะคั และการเยี่ยมชมกิจการลูกค้าผู้ประกอบการสวนผลไม้ในจังหวัดระยอง และในโอกาสนี้ ยังได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานระหว่างกัน เพื่อพัฒนาความร่วมมือภายใต้โครงการอื่นๆ ในอนาคต ที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร การกระจายรายได้สู่ชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรอย่างยั่งยืน

 

 

5382

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!