WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

5386 วว เพชรบุรี

‘รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์’ และคณะบอร์ด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน วว. ณ จังหวัดเพชรบุรี

          รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร นายวิโรจน์ นรารักษ์ คณะกรรมการบริหาร วว. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรีในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินของ วว. ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปเสริมแกร่งผู้ประกอบการและหน่วยงานเครือข่าย โดยมี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย วว. ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย ได้แก่

          1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะนาว น้ำมันหอมระเหยและจัดทำมาตรฐานน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะนาว สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ณ หจก.เลม่อน โกล์ด (แอล.เอ็ม.จี) ต.ท่ารวกไม้ อ.ท่ายาง 

          2) โครงการความร่วมมือระหว่าง วว. และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีในการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานของวิทยาลัยฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ต.สามพระยา อ.ชะอำ 

 

 

5386

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!