WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1AA1A3AJICA

สศช. ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Joint Coordinating Committee: JCC) ครั้งที่ 1/2564

       นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Joint Coordinating Committee: JCC) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี Mr. Takahiro MORITA หัวหน้าผู้แทนสำนักงาน JICA ประจำประเทศไทย และคณะให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง

         คณะกรรมการจากหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) อาทิเช่น นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการ สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายบุญชู ประสพกิจถาวร ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  นางอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศฯ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายชูวิทย์ มิตรชอบ  รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

      การประชุมวันนี้ คณะกรรมการ JCC ได้พิจารณาให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Sustainable Future City: SFC) ในพื้นที่เทศบาลเมืองชุมพร และเทศบาลเมืองระนอง และโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Livable and Sustainable Future City: LSFC) ในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไป ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แสดงเจตจำนงในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป อันจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

         ประกอบด้วยการผลักดันแนวคิดและสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยท้องถิ่นตามแนวทางของรัฐบาล โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ และการเพิ่มขีดความสามารถหรือสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาเมือง โดยนำคู่มือแนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (LSFC Guideline) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย การบูรณาการตัวชี้วัดที่เหมาะสม และจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองในประเทศไทยอย่างแท้จริง

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!