WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1AA1แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ13

ดัน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) คาดประกาศใช้ภายใน ต.ค. 65

      วันายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล สาระสำคัญของการประชุม สรุปดังนี้

        นายกฯ กล่าวชื่นชมการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยการทำงานตามแผนพัฒนาฯ นั้น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ประชาสังคม ต้องร่วมมือกันทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนได้สำเร็จ 

     คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบเรื่องสำคัญ  2 เรื่อง ประกอบด้วย

      1.เห็นชอบหลักการ แนวทาง และการดำเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยหลักการการปรับแผนแม่บทฯ เป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 วรรค 4 บัญญัติให้ในกรณีที่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บท ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจำเป็นของประเทศ

      2.เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2 ที่ระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมเฉพาะประเด็นการพัฒนาประเทศที่มีลำดับความสำคัญสูง 

.     โดยจะดำเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภาและนำทูลขึ้นเกล้าฯ คาดว่าจะประกาศใช้แผนฯ ได้ภายในเดือน ต.ค. 65

      นายกฯ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานศึกษาและทำความเข้าใจแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องสู่แผนระดับ 3 ของหน่วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณแบบพุ่งเป้า/บูรณาการให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

       อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/51757

#ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19

 

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!