WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

 1RCEP

RCEP อาเซียน เปิดฉากถกประเด็นเศรษฐกิจ เร่งการค้าบริการ ตั้งสำนักเลขาฯ อัปเกรด FTA

อาเซียน ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) อย่างเป็นทางการครั้งแรก ถกประเด็นเศรษฐกิจสำคัญ ทั้งผลักดันทำกรอบอำนวยความสะดวกด้านบริการ จัดตั้งสำนักเลขาธิการ RCEP หนุนใช้ e-Form D เต็มรูปแบบ เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ MSMEs การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เร่งติดตามความคืบหน้าการอัปเกรด FTA พร้อมคุยญี่ปุ่นหารือแนวทางจัดทำแผนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (Senior Economic Officials Meeting: SEOM) ครั้งที่ 1/54 ระหว่างวันที่ 16-17 ม.ค.2566 ที่ผ่านมา ณ เมืองเซอมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โดยเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเสาเศรษฐกิจ ในวาระประธานอาเซียนของอินโดนีเซีย ซึ่งในปีนี้ ได้เน้นย้ำ ‘บทบาทอาเซียนที่มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางการเจริญเติบโต (ASEAN Matters: Epicentrum of Growth)’ และตั้งเป้าให้เศรษฐกิจอาเซียนเติบโตอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และยั่งยืน

สำหรับ การประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่อินโดนีเซียผลักดันในวาระการเป็นประธานอาเซียน เช่น การจัดทำกรอบการอำนวยความสะดวกด้านการบริการของอาเซียน เพื่อพัฒนากฎระเบียบที่เอื้อต่อการเปิดเสรีภาคบริการที่ลึกซึ้งขึ้น การจัดตั้งสำนักเลขาธิการ RCEP เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการต่างๆ

ภายใต้ความตกลง RCEP และการนำหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า e-Form D มาใช้อย่างเต็มรูปแบบผ่านระบบ ASEAN Single Window ซึ่งจะอำนวยความสะดวกทางการค้า ลดต้นทุนทางธุรกิจ ส่งเสริมการค้าไร้กระดาษข้ามพรมแดน และส่งเสริมการใช้ e-Form D เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน ATIGA e-Form D มีอัตราการใช้อยู่ที่ 89.6%

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการสำคัญที่ต้องดำเนินการในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน เช่น การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของ MSMEs การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การพัฒนาที่ยั่งยืน และการขยายความสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาค

            น.ส.โชติมากล่าวว่า อาเซียนยังได้เร่งรัดติดตามความคืบหน้าการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรี (FTA) ทั้งความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (ATIGA) อาเซียน-จีน และอาเซียน-อินเดีย โดยตั้งเป้าสรุปผลในปี 2568 ส่วนอาเซียน-แคนาดา คาดว่าจะสรุปผลในปี 2567 และออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ตั้งเป้าจะมีการลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลงในปีนี้

ทั้งนี้ การเจรจายกระดับความตกลง FTA จะปรับปรุงเนื้อหาสาระด้านกฎเกณฑ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า ลดอุปสรรคการใช้สิทธิพิเศษทางภาษี และผ่อนคลายกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับประเด็นการค้าใหม่ ๆ โดยเฉพาะอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ จะเป็นความตกลงฉบับที่ 3 ของไทย ที่สามารถใช้รูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง เพิ่มเติมจากความตกลง ATIGA และ RCEP ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้หารือแนวทางการดำเนินการต่อไปของเสาเศรษฐกิจ ในการรับติมอร์-เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน และการให้ความช่วยเหลือด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ รวมทั้งได้มีการประชุมสมัยพิเศษร่วมกับญี่ปุ่น เพื่อหารือแนวทางการจัดทำวิสัยทัศน์และแผนงานร่วมสร้างสรรค์ด้านเศรษฐกิจ และแผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนของความร่วมมือเศรษฐกิจ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ในปีนี้

 

 


A1470

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100 

  

Click Donate Support Web   

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!