WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1AEnergy Storage

สนพ. ชวนทำความรู้จักระบบกักเก็บพลังงาน (ESS: Energy Storage System)

     ปัจจุบัน พลังงานทดแทนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในฐานะที่เป็นพลังงานสะอาด และมีการใช้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในรูปแบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม แต่พลังงานทดแทนเหล่านี้มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถผลิตพลังงานได้ตลอดเวลา ดังนั้น จึงต้องมีระบบกักเก็บพลังงาน (ESS: Energy Storage System) ที่เปรียบเสมือน Power Bank ที่ช่วยกักเก็บพลังงาน ลดความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็น

      ระบบกักเก็บพลังงาน จึงเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาความไม่เสถียรของพลังงานทดแทนได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะการเข้ามาช่วยส่งเสริมระบบไมโครกริด (Micro Grid) ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าขนาดเล็กที่รวมเอาระบบผลิตไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานและระบบควบคุมอัตโนมัติเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสามารถลดภาระในการบริหารจัดการไฟฟ้าและต้นทุนของกริดหลัก (ระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก) ทำให้ระบบมีความมั่นคงขึ้น

      นอกจากนี้ ระบบกักเก็บพลังงานยังช่วยเสริมความมั่นคงและสร้างความยืดหยุ่นให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า รักษาเสถียรภาพทางด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบทบาทสำคัญต่อยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่นับวันจะมีความต้องการใช้งานเพิ่มมากขึ้น การนำระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าจึงสามารถช่วยให้เก็บประจุไฟฟ้าได้นาน มีประสิทธิภาพในการชาร์จ น้ำหนักเบา ปลอดภัย ซึ่งหากประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่เองได้อย่างสมบูรณ์ ก็จะสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตแบตเตอรี่ของอาเซียนได้

     ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐจึงได้ขยายผลและต่อยอดการใช้ระบบกักเก็บพลังงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าและการใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศ รวมถึงการจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้วและการพัฒนากำลังคน เพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมแบตเตอรี่เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่จะมีการเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

      กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574 (แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง) มุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการจัดการทรัพยากรในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่จำเป็น ซึ่งครอบคลุมระบบไมโครกริด ระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า

      ดังนั้น สนพ. เชื่อมั่นว่าระบบกักเก็บพลังงานจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและลงทุนระบบไฟฟ้าในระยะยาว รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน เพื่อช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2065 – 2070 ตามกรอบแผนพลังงานชาติได้อย่างแน่นอน

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!