WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1aaa2A กกพ

สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน        

      สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ขอเชิญชวนบุคคลจากองค์กรเอกชน ที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ อาทิ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้แทนภาคประชาสังคม รวมทั้งผู้แทนอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานทดแทนกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 คน

      ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นกรรมการสรรหา ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงกำไรทางธุรกิจ และผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 1) สัญชาติไทย 2) อายุไม่ต่ำกว่า 40 บริบูรณ์และ 3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนด โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

1aaa2Aกกพ

     การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อให้มีกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ้นจากตำแหน่งเมื่อดำรงตำแหน่งมาครบกำหนด 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยกรรมการกำกับกิจการพลังงานชุดปัจจุบัน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คน จะพ้นจากตำแหน่งโดยการจับสลากเมื่อครบกำหนดสามปีในวันที่ 30 กันยายน 2564 ในการนี้สำนักงาน กกพ. คาดว่าจะสามารถดำเนินการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คน และนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบภายในกรอบเวลาที่กำหนดตามขั้นตอนของกฎหมาย

     สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน กกพ. : www.erc.or.th หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ 713 และ 744

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

BITKUB

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!