WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1a 1PGrabBike

กรมการขนส่งทางบก ผ่อนผันและขยายระยะเวลาจดทะเบียน GrabBike เปลี่ยนเป็นป้ายเหลืองถึงวันที่ 26 ก.ค. 65

     ตามที่มีการนำเสนอข้อมูลบนสื่อโซเชียลเรื่องกรมการขนส่งทางบกผ่อนผันและขยายระยะเวลาจดทะเบียน GrabBike เปลี่ยนเป็นป้ายเหลืองถึงวันที่ 26 ก.ค. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

      อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมหารือกับตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ทั้งรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ที่ยื่นข้อเรียกร้อง พร้อมกับเชิญกรรมการบริหาร (Executive Director) บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือการประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเป้าหมายในการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะให้ทุกกลุ่มสามารถประกอบอาชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบัน

      นอกจากนี้ เพื่อให้ทราบข้อมูลความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ที่ชัดเจนรวมถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ และสามารถนำไปพิจารณากำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างเหมาะสม กรมการขนส่งทางบกจะเปิดรับลงทะเบียนให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ที่ประสงค์จะให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์ม สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google Forms ลงทะเบียน Rider ผู้ได้รับผลกระทบ’ ได้ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึง 26 กรกฎาคม 2565

     อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดแล้ว จะนำข้อมูลมาพิจารณาแนวทางและวิธีการจัดระเบียบการรับส่งผู้โดยสารด้วยรถจักรยานยนต์ผ่านระบบแอปพลิเคชันร่วมกับคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยกรมการขนส่งทางบก กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง)

      โดยจะพิจารณาแนวทางการเปิดให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในเวลาที่กำหนดต่อไป พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์มต้องปรับปรุงแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อให้เกิดเป็นธรรมในการให้บริการ และไรเดอร์สามารถประกอบอาชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย

     ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.mot.go.th หรือโทร. 1356

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!